Rijksbegroting 2019 in teken van lastenverlichting

De Rijksbegroting die op Prinsjesdag is gepresenteerd, staat in het teken van lastenverlichting voor burgers. Ook worden verschillen tussen werknemers en zzp’ers verkleind door de zelfstandigenaftrek te verlagen. Andere belangrijke thema’s zijn het klimaat en de woningmarkt.

Het kabinet komt met een investeringsagenda en onderzoekt de opzet voor een investeringsfonds voor projecten die Nederland sterker maken op gebied van kennisontwikkeling, innovatie en infrastructuur. Met de oprichting van Invest-NL stimuleert het kabinet investeringen die nu al kunnen plaatsvinden bij ondernemingen die gericht zijn op de grote transitie-opgaven en de doorgroei van ondernemingen.

Invest-NL krijgt een projectontwikkelingstak met een jaarlijkse subsidie van €10 miljoen, en daarnaast de mogelijkheid om zelf te investeren uit het investeringskapitaal dat in eerste instantie een omvang zal hebben van €1,7 miljard voor projecten waar een positief rendement mogelijk is.

MKB-actieplan
In 2020 wordt het MKB-actieplan verder uitgevoerd, waaronder het MKB!dee om belemmeringen voor investeringen in scholing en ontwikkeling weg te nemen. Daarnaast stelt het kabinet €1,3 miljoen beschikbaar voor de doorontwikkeling van het Digital Trust Center om mkb-bedrijven beter in staat te stellen hun eigen cyberweerbaarheid te organiseren.

Klimaatakkoord
Komend jaar staat de uitvoering van het Klimaatakkoord centraal. Het doel is om de uitstoot van broeikasgassen te reduceren met 49% in 2030 (t.o.v. 1990) op een manier die voor iedereen haalbaar en betaalbaar is. Het kabinet gaat onder meer aan de slag met instrumenten om de industrie te verduurzamen, een ambitieus programma Waterstof en het verbreden van de SDE+-regeling om de uitrol van CO2-reducerende technieken die nu nog niet rendabel zijn te versnellen.

Balans tussen vast en flexibel werk
Het kabinet wil ook iets doen aan de toenemende onzekerheid op de arbeidsmarkt. Het werkt aan een betere balans tussen vast en flexibel werk. Ook wil het de verschillen tussen werknemers en zelfstandigen zonder personeel kleiner maken. Daarom verlaagt het kabinet de zelfstandigenaftrek in stapjes van €250 naar €5.000 in 2028. Daar staat voor zelfstandigen tegenover dat zij, net als alle werkenden, profiteren van de hogere arbeidskorting.

Deltafonds
Ook in 2020 volgen maatregelen tegen de gevolgen van extreem weer, zoals wateroverlast door hevige regenval, droogte en overstromingsgevaar. Naast de jaarlijkse uitgaven uit het Deltafonds om onder meer onze dijken sterker te maken, is er in 2020 weer circa €10 miljoen beschikbaar voor kennisprogramma’s en lokale projecten om klimaatschade te beperken, zoals het onderlopen van stadswijken bij hevige buien.

Het afsluiten van een verzekering tegen schade aan gewassen door extreme weersomstandigheden wordt aantrekkelijker, door de vrijstelling van de assurantiebelasting van 21%.

Woningmarkt
Het kabinet investeert de komende jaren €2 miljard om de woningmarkt vlot te trekken. Starters en middeninkomens kunnen profiteren van deze financiële impuls. Het kabinet gaat gemeenten en woningcorporaties stimuleren om sneller en meer betaalbare woningen te realiseren.

Foto: Ministerie van Financiën / Valerie Kuypers

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties