Natuurorganisaties willen afspraken maken met provincies

  Natuurmonumenten en LandschappenNL willen met provincies en andere betrokken partijen om tafel om concrete afspraken te maken om de natuurambities te behalen. Daarbij moeten drie zaken aan de orde komen: een nationaal biodiversiteit-herstelplan, de realisatie van het Nationaal Natuurnetwerk en de aanpak van de stikstofdepositie.

  In het in 2013 gesloten Natuurpact hebben rijk en provincies afspraken gemaakt over het realiseren van natuurambities en de financiering ervan. Provincies dragen de verantwoordelijkheid voor natuurbeheer. Onlangs verscheen de derde voortgangsrapportage natuur. De rapportage bekijkt hoe ver de provincies zijn met de uitvoering van het Natuurpact. Volgens Natuurmonumenten en LandschappenNL behoeven drie zaken uit de rapportage extra aandacht.

  Nationaal biodiversiteitherstelplan

  De soortenbescherming is vastgelegd in de Vogel- en Habitatrichtlijn. Op dit moment is de prognose voor 2027 dat 65% van de gestelde doelen in de Vogel- en Habitatrichtlijn worden gehaald. Natuurmonumenten wil echter dat 100% van de doelen wordt gehaald. Omdat zowel overheden als terreinbeherende organisaties hiervoor verantwoordelijkheid dragen, pleiten Natuurmonumenten en LandschappenNL voor een nationaal biodiversiteitsherstelplan. Hierin moet worden beschreven welke partij op welke manier bijdraagt aan het behalen van de doelen van de Vogel- en Habitatrichtlijn.

  Realisatie nationaal natuurnetwerk

  Ten aanzien van het nationaal natuurnetwerk is de afspraak om in 2027 in Nederland 80.000 ha nieuwe natuur te hebben ontwikkeld. Daarvan is inmiddels 40% gerealiseerd, dat betekent dat er nog ruim 46.000 extra ha moeten worden gerealiseerd. In 2017 is 2.290 ha nieuwe natuur verworven. In dit tempo zal het doel niet gehaald worden. Instrumenten waar Natuurmonumenten en LandschappenNL aan denken zijn bijvoorbeeld het beter monitoren van de voortgang en voldoende budget voor verwerven en inrichten van natuur.

  Aanpak stikstofdepositie

  De milieucondities moeten verbeterd worden en met name de aanpak van stikstofdepositie baart Natuurmonumenten en LandschappenNL hierbij zorgen. In bijna alle stikstofgevoelige natuur zijn de milieucondities matig of slecht. Volgens de afspraken in het Programma Aanpak Stikstof voeren Natuurmonumenten en de Landschappen herstelmaatregelen uit om verdere achteruitgang van de natuur tegen te gaan. Maar dat sorteert geen effect als de stikstofuitstoot aan de bron – transport, industrie, landbouw – niet wordt aangepakt. Dit is volgens de natuurorganisaties extra urgent tegen de achtergrond van de waarschuwing van een aantal wetenschappers dat de huidige aanpak niet werkt.

  guest
  0 Reacties
  Inline feedbacks
  Bekijk alle reacties