BVOR presenteert ‘Handreiking Duurzaam Aanbesteden Groenafval’

Branche Vereniging Organische Reststoffen (BVOR) heeft de Handreiking Duurzaam Aanbesteden Groenafval uitgebracht. Deze handreiking geeft aanbestedende diensten handvatten om groenafval op duurzame wijze aan te besteden.

Beleidsambities met betrekking tot de biobased economy leiden tot een herwaardering van organische reststromen. Niet langer worden deze stromen als afval gezien, maar veel meer als potentiële grondstoffen voor nuttige toepassingen.

Het omzetten van deze ambities in de praktijk blijkt echter weerbarstig. Een belangrijke stap vormt het vertalen van beleidsambities in gunningscriteria bij publieke aanbestedingen voor de verwerking van groenafvalstromen.

Door het opnemen van nieuwe criteria bestaat immers de kans dat opdrachtgever en opdrachtnemer elkaar niet goed begrijpen, wat kan leiden tot procedurele risico’s. De handreiking van de BVOR beoogt deze risico’s te verminderen.

Wettelijk kader
In de handreiking wordt het relevante wettelijk kader voor aanbestedingen voor de opwerking van groenafval beschreven. Daarna komen de strategische keuzes bij dergelijke aanbestedingen aan de orde en wordt een aantal aanbevelingen gedaan voor het proces van aanbesteding.

De BVOR gaat vervolgens in op duurzaamheid van opwerking van groenafval. De organisatie presenteert verschillende definities van duurzame opwerking en geeft aan hoe men deze in de praktijk van een aanbesteding kan toepassen.

Afhankelijk van de beleidsambities van een aanbestedende dienst kan deze kiezen voor een bepaalde definitie of een combinatie. Voorbeelden zijn ‘maximalisatie van CO2-winst’ of ‘maximale bijdrage aan de circulaire economie’.

Download hier de Handreiking Duurzaam Aanbesteden Groenafval en het bijbehorende Achtergronddocument.