Cobra waarschuwt Dijksma voor opheffen Bosschap

Het opheffen van het Bosschap heeft ongewenste gevolgen voor de Boswet. Dat schrijft Cobra groenjuristen in een brief aan staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken.

Op dit moment bereidt het ministerie van Economische Zaken de Wet opheffing bedrijfslichamen voor waaronder het Bosschap. In het wetsvoorstel wordt om die reden een wijziging doorgevoerd in de Boswet. Deze wijziging van de Boswet heeft echter ongewenste gevolgen voor de autonome bevoegdheid van decentrale overheden zoals gemeenten en provincie, om regels te stellen voor het behoud van bepaalde houtopstanden.

Ook zou dit tot gevolg hebben dat op bosgronden buiten de bebouwde kom slechts de meld- en herplantplicht Boswet van toepassing is. Bosgrondeigenaren kunnen dan percelen kappen zonder dat gemeenten of provincie daar zicht op houden. Het betreffen vaak kleinere percelen – echter groter dan tien are of meer dan twintig bomen – die bijzonder waardevol zijn omdat het hoekstenen van een landschap betreffen.