Gedragscode Beheer Groenvoorzieningen later klaar

De nieuwe gedragscode Beheer Groenvoorzieningen is waarschijnlijk dit voorjaar klaar. Momenteel doorloopt de nieuwe gedragscode de goedkeuringsprocedure bij Dienst Regelingen.

Oorspronkelijk was de bedoeling om de nieuwe gedragscode naadloos aan te laten sluiten op de oude gedragscode die in december 2013 afliep. Dit is niet gelukt.

Dit betekent dat per 20 december 2013 het juridisch inzetbereik van de bestaande gedragscode beperkt is. In de praktijk blijft de geldende insteek zorgvuldig handelen om overtreding van de Flora- en faunawet te voorkomen.

De nieuwe gedragscode is op hoofdlijnen gelijk aan de bestaande gedragscode. Op basis van actuele inzichten, evaluatie van de bestaande gedragscode en aanvullende toetscriteria van het Rijk zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd. Deze hebben betrekking op zorgvuldig handelen bij jaarrond beschermde nestlocaties, deskundigheid voor inventarisaties, meer aandacht voor werkvoorbereiding en het toezicht op de realisatie, omgang met calamiteiten en handvatten voor een plan van aanpak.

Begin 2014 zal de gedragscode breed in de sector worden geïntroduceerd. Stadswerk en VHG zullen hiervoor regiobijeenkomsten organiseren. Op 13 februari vindt een informatiebijeenkomst plaats bij IPC Groene Ruimte in Arnhem over de huidige stand van zaken met betrekking tot de gedragscode en de hercertificering.