Geen lijst met zware beroepen; sparen voor eerder stoppen

Met de presentatie van het principeakkoord voor de vernieuwing van het pensioenstelsel lijkt de lijst met zware beroepen definitief van de baan. Wel komen er diverse mogelijkheden om binnen de sectoren eerder stoppen met werken te regelen.

Voorafgaand aan de nieuwe onderhandelingen over een pensioenakkoord werd her en der gespeculeerd over een lijst met zware beroepen. Werknemers in deze sectoren zouden dan eerder recht krijgen op AOW. In de praktijk zitten er echter nogal wat haken en ogen aan zo’n lijst, schreven wij al eerder.

In de voorlopige afspraken die nu zijn gemaakt door het kabinet en sociale partners wordt gekozen voor maatregelen binnen de sectoren om te zorgen dat werknemers gezond de AOW-gerechtigde leeftijd kunnen halen.

AOW-leeftijd stijgt minder snel

Allereerst stijgt de AOW-leeftijd minder snel. In 2020 en 2021 blijft de AOW-leeftijd op 66 jaar en vier maanden staan. Dit geeft sociale partners de gelegenheid om op sectoraal niveau afspraken te maken over duurzame inzetbaarheid. Vervolgens stijgt de AOW-leeftijd minder hard, namelijk naar 66 jaar en 7 maanden in 2022 en 66 jaar en 10 maanden in 2023. In 2024 wordt de AOW-leeftijd 67 jaar.

Heffing op uittredingsregelingen versoepelen

Het kabinet gaat daarnaast uittredingsregelingen binnen de sectoren mogelijk maken. Dit gebeurt door de eindheffing op deze regelingen vanaf 2021 voor een periode van vijf jaar te versoepelen. Dit kan alleen wanneer de vervroegde uittreding plaatsvindt binnen drie jaar voor de AOW-leeftijd.

Sectorale afspraken

Op cao-niveau kunnen afspraken worden gemaakt over het faciliteren van langer doorwerken. Dit kan zijn in de vorm van om- en bijscholing, loopbaanbegeleiding, deeltijdpensionering en generatiepactregelingen. Binnen elke sector kan het beste worden ingeschat welke maatregel het meest effectief is. Het kabinet stelt een budget beschikbaar van €800 miljoen om dat mogelijk te maken (€200 miljoen per jaar vanaf 2021).

Leven Lang Ontwikkelen

Het kabinet gaat samen met sociale partners inzetten op duurzame inzetbaarheid en Leven Lang Ontwikkelen (LLO). Er is een meerjarig actieprogramma gericht op het verbeteren van een leercultuur binnen het MKB, een flexibeler onderwijsaanbod en een verbetering van de ondersteuningsstructuur in de regio’s. Ook onderwijsinstellingen en uitvoeringsorganisaties worden hierbij betrokken.

Verlofsparen

Er komt extra ruimte in de cao’s om afspraken te maken over het inzetten van van bovenwettelijk verlof om vervroegd uittreden mogelijk te maken. Dit bovenwettelijk betaald verlof komt bovenop het reguliere jaarlijkse verlof. Op dit moment kunnen werknemers maximaal 50 weken fiscaal gefaciliteerd verlof opsparen, dit wordt verhoogd naar 100 weken. Binnen de cao’s kunnen afspraken worden gemaakt om bij overwerk of ploegendienst de beloning deels via extra verlofopbouw uit te betalen.

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties