Groene burgerinitiatieven en de rol van overheden

In de maatschappij groeit de behoefte onder burgers aan meer grip op en directe zeggenschap over hun leefomgeving. Dit uit zich in het ontstaan van burgerinitiatieven.

Bij een burgerinitiatief wachten burgers niet op een uitnodiging van de overheid, maar proberen ze op eigen houtje invloed te krijgen op de inrichting of het beheer van natuur en landschap. Burgerinitiatieven kunnen worden opgestart door bewoners, ondernemers, boeren, kleine maatschappelijke organisaties en kleine zelfstandige professionals.

Wageningen UR onderzoekt de veranderende rollen van burgers, overheden en maatschappelijke organisaties, methoden en technieken van burgerparticipatie, en de rol van natuur en landschap.

Kennisverspreiding
Naast onderzoek over dit onderwerp richt Wageningen zich op onderwijs, kennisverspreiding en maatschappelijke dialoog. Dit laatste onder andere door de website www.zodoenwijdathier.nl en het organiseren van symposia.