Herziening Barometer Duurzaam Terreinbeheer

Najaar 2014 wordt de Barometer Duurzaam Terreinbeheer herzien. De niveaus voor Toepassing van Glyfosaat en ‘Brons’ zullen naar verwachting vervallen.

Het gebruik van chemische onkruidbestrijdingsmiddelen op verhardingen wordt naar verwachting per november 2015 verboden. Om aan te sluiten op de nieuwe wetgeving en op ontwikkelingen in de praktijk wordt de Barometer Duurzaam Terreinbeheer van Stichting Milieukeur (SMK) aangepast.

Aandachtspunten bij herziening van de barometer zijn het verder terugdringen van chemiegebruik op groene terreinen en het verminderen van de milieubelasting van niet-chemische bestrijdingstechnieken.

Ook wordt gekeken hoe de motie van de Tweede Kamer moet worden geïnterpreteerd waarin wordt gesteld dat alleen uitzonderingen op het verbod moeten worden toegestaan die voldoen aan de criteria goud en zilver van de barometer. Gekeken wordt of er drie nieuwe niveaus moeten worden opgesteld.

De herziening vindt plaats in nauw overleg met de certificaathouders. Na publicatie van het nieuwe certificatieschema is er voor bestaande certificaathouders een overgangstermijn.