Kennisplatform Bodem en Natuur opgericht

    Hogeschool Van Hall Larenstein heeft het Kennisplatform Bodem en Natuur opgericht. Dit moet de uitwisseling van kennis over de bodem bij natuurontwikkeling stimuleren.

    In Nederland wordt veel natuur hersteld en ontwikkeld. Zo moet er  tot 2027 zo’n 80.000 ha natuur worden ontwikkeld. Veel van deze natuurontwikkeling betreft oude landbouwgrond die omgevormd wordt tot voedselarme natuur.

    Bij zo’n omslag is het in balans brengen van de bodem met de gewenste bovengrondse vegetatie cruciaal. Het kennisplatform moet helpen met de kennisontwikkeling, -deling en -ontsluiting omtrent dit thema.

    Behalve Van Hall Larenstein leveren ook Helicon MBO, Kennisnetwerk Ontwikkeling en Beheer Natuurkwaliteit (OBN), het Nutriënten Management Instituut (NMI) en het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) een bijdrage aan het platform.

    De oprichting van het platform is mogelijk gemaakt door bijdragen van het KennisCentrum Natuur en Leefomgeving (KCNL) en de provincie Gelderland. Eind 2017 moet het operationeel zijn en zal kennis worden ontsloten via de websites van OBN en KCNL.