Noord-Holland koopt grond voor natuur

Provincie Noord-Holland is eigenaar geworden van ruim 1.500 ha grond. Met deze gronden gaat de provincie natuur realiseren.

De provincie heeft 1.500 ha grond van het Rijk gekocht. Dit is vergelijkbaar met 2.200 voetvalvelden. De overdracht van de gronden maakt onderdeel uit van de afspraken die Rijk en provincies hebben gemaakt in het Natuurpact.

De provincies worden als gevolg van het Natuurpact verantwoordelijk voor de realisatie van het Natuurnetwerk Nederland (NNN), voorheen de Ecologische Hoofdstructuur. Het NNN is het Nederlands netwerk van bestaande en nieuw aan te leggen natuurgebieden. Het netwerk moet natuurgebieden beter verbinden met elkaar en met het omringende agrarisch gebied.

De gronden die de provincie nu heeft overgenomen, liggen voor een deel binnen en voor een deel buiten de begrenzing van het NNN. Gronden binnen de begrenzing worden verkocht met het oog op realisatie van natuur. Gronden buiten de begrenzing worden de komende jaren verkocht ter financiering van het NNN. Tot het moment van verkoop worden de gronden tijdelijk in agrarisch beheer uitgegeven.