Overijssel investeert €8,75 miljoen in klimaatadaptatie

Provincie Overijssel gaat €8,75 miljoen investeren in projecten om hitte, droogte en wateroverlast tegen te gaan. Tot en met 2023 gaat het onder andere om een subsidieregeling voor gemeenten en waterschappen. De regeling richt zich op het vergroten van het klimaatbewustzijn bij inwoners en ondernemers, en op de uitvoering van concrete maatregelen op lokaal niveau.

De investering van €8,75 miljoen waar Provinciale Staten mee hebben ingestemd, is te zien als een tussenstap. Er zijn in de toekomst nog meer investeringen nodig om Overijssel klimaatrobuust te maken. Het voorstel zet in op drie thema’s die bijdragen aan het behalen van de klimaatbestendige en waterrobuuste doelen van Overijssel.

Water langer vasthouden, ook in natuurgebieden, is een belangrijk onderdeel van de aanpak. Een mooi voorbeeld is landgoed Smalenbroek, gelegen op de zuidflank van de stuwwal Oldenzaal-Enschede. Maatregelen op het Smalenbroek zijn onder andere het dempen van rabatsystemen in enkele – als gevolg van sterfte gekapte – bospercelen, het dempen en verondiepen van circa 2,5 kilometer aan greppels en sloten, herstellen van kleine stuwen en het aanpassen van enkele duikers.

Subsidieregeling

Gedeputeerde Staten stellen verder voor om een bedrag van €2,25 miljoen te reserveren voor de subsidieregeling Klimaatadaptatie. Deze regeling is op 1 februari 2021 in werking getreden. Ook deze subsidieregeling is gericht op gemeenten en waterschappen in Overijssel. De provincie wil met deze subsidieregeling inzetten op haalbaarheidsonderzoeken, procesondersteuning en fysieke maatregelen die bijdragen aan het oplossen van problemen rondom hitte, droogte en wateroverlast.

Klimaatadaptatief inrichten pleinen

Ook wordt gedacht aan projecten die bijdragen aan de verdere bewustwording van ondernemers en inwoners in Overijssel. De provincie wil een vliegwiel op gang brengen waarbij projecten als inspiratie dienen voor anderen. Het gaat daarbij om het klimaatadaptief inrichten van schoolpleinen en dorpspleinen, maar ook aan het innovatief inrichten van gasloze wijken in de provincie.

Daarnaast wil het provinciebestuur investeren in pilots die bijdragen aan het oplossen van problemen rondom hitte, droogte en wateroverlast. Ook komt er cofinanciering voor verduurzaming van bedrijventerreinen en de ontwikkeling van bijvoorbeeld proeftuinen in de Climate Campus.

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties