Principeakkoord over nieuwe Cao gemeenten

VNG en de bonden hebben dinsdag een principeakkoord gesloten voor een nieuwe Cao gemeenten. De cao geldt voor ongeveer 165.000 gemeenteambtenaren en gaat met terugwerkende kracht in per 1 januari 2013 en loopt tot 1 januari 2016.

„Partijen hebben een belangrijke stap gezet in de modernisering van de cao door invoering van een individueel keuzebudget en een nieuw beloningshoofdstuk”, aldus Roel Cazemier, werkgeversvoorzitter van de VNG.

De gemeentelijke arbeidsmarkt zit vast, de instroom van jongeren is gering en de vergrijzing neemt toe in een tijd met teruglopende financiële middelen en vergroting van de verantwoordelijkheid van gemeenten als gevolg van de decentralisaties. Tegen deze achtergrond heeft de VNG ingezet op een cao die meer keuzevrijheid biedt aan medewerkers en de arbeidskansen voor jongeren vergroot.

Keuzebudget
Per 1 januari 2016 worden een individueel keuzebudget en een nieuw beloningshoofdstuk ingevoerd. Het individueel keuzebudget sluit aan bij de wens van de werknemer voor meer keuzevrijheid. Het nieuwe beloningshoofdstuk zorgt voor minder regels en zal de mobiliteit van medewerkers bevorderen.

Bevorderen arbeidskansen
De VNG en de bonden hebben afgesproken om minimaal 1.500 jongeren aan het werk te krijgen in de sector. Ook bieden gemeenten jongeren meer kansen om werkervaring op te doen op werkervarings- en stageplekken. Tevens zijn er afspraken gemaakt over het bieden van kansen voor mensen met een arbeidsbeperking.

Salaris
De salarissen worden per 1 oktober 2014 verhoogd met 1% en per 1 april 2015 met 50 euro per maand. In oktober 2014 wordt een eenmalige uitkering gedaan van 350 euro.