Realisatie Natuurnetwerk Nederland op schema

  De provincies liggen ruim op schema met de inrichting van het Natuurnetwerk Nederland. Dat is één van de belangrijkste conclusies uit de jaarlijkse voortgangsrapportage van het Natuurpact.

  In 2015 is er 1.747 ha natuurgebied verworven en 3.141 ha ingericht. De totaal beoogde omvang van het Natuurnetwerk is 670.000 ha, waarvan nu 616.000 ha gereed is. De provincies hebben tot 2027 de tijd om de nog resterende 8% te realiseren.

  Sinds de decentralisatie van het natuurbeleid zijn provincies verantwoordelijk voor het natuurbeleid in Nederland, waaronder de realisatie van het Natuurnetwerk Nederland.

  Natuurpact

  In het Natuurpact dat het Rijk en de provincies hebben gesloten, is afgesproken dat de provincies tussen 2011 en 2027 minimaal 80.000 ha natuur inrichten, bovenop de reeds bestaande 588.000 ha natuur die er toen al lag.

  In de jaren 2011 tot 2016 is er 28.000 ha natuur gerealiseerd. Dat is ruim een derde van de totale opgave. In 2027 moet het natuurnetwerk met een beoogde omvang van 670.000 ha volledig gerealiseerd zijn.

  Waterbeheer

  In de rapportage zijn diverse voorbeelden opgenomen die laten zien hoe provincies samen met hun gebiedspartners werken aan een gezonde en aantrekkelijke natuur, gekoppeld aan andere regionale opgaven zoals waterbeheer en recreatie.