Steeds samenwerking gemeenten door Participatiewet

Door de Participatiewet stijgt het aantal gemeenten dat samenwerkt op het gebied van inkomensverstrekking en re-integratietaken. Inmiddels werkt tweederde van de gemeenten samen in een officieel verband. Dat blijkt uit de nieuwe Divosa-monitor ‘Intergemeentelijk samenwerking’.

Meestal vindt samenwerking plaats in de vorm van een gemeenschappelijke regeling. In de praktijk werken gemeenten ook samen in niet-formele verbanden op andere terreinen dan werk- en inkomenstaken. Voorbeelden hiervan zijn handhavingstaken en de werkgeversdienstverlening in de 35 arbeidsmarktregio’s.

Deze trend zal doorzetten. Grof geschat zal over twee jaar zo’n 70% van de gemeenten samenwerken bij de uitvoering van de Participatiewet. Bijvoorbeeld in de vorm van een intergemeentelijke sociale dienst, een herindeling of een ambtelijke fusie.

Daarnaast verwacht Divosa dat het aantal gemeenten dat ervoor kiest om ‘werk en inkomen’ te fuseren met het sw-bedrijf verder zal toenemen. Inmiddels heeft in 11% van de gemeenten een dergelijke fusie plaatsgevonden.