TEEB-stad tool is vernieuwd

Afgelopen maanden is er hard gewerkt aan het verbeteren en bijwerken van de TEEB-stad tool. Op basis van wensen en ervaringen van gebruikers is een aantal wijzigingen doorgevoerd.

In de berekening wordt onderscheid gemaakt tussen het effect van een maatregel en de waarde. Hierdoor kan je met andere partijen niet alleen praten over de waarde (in euro’s) van de groene maatregelen in je plan, maar ook over het effect. Bijvoorbeeld het minder aantal patiënten door een groenere omgeving.

Bij elk kengetal vind je nu een boekje waarin verwezen wordt naar de onderzoeken waar het kengetal op gebaseerd is. Hiermee is TEEB-stad tool nog transparanter geworden en weet je als gebruiker direct waar je moet zoeken als je meer informatie over een bepaald onderwerp wilt.

Er is een resultatenblad toegevoegd dat je kan downloaden. Hiermee heb je een kort en duidelijke overzicht van de resulaten wat je voor gesprekken met andere partijen kunt gebruiken. Het is ook nog steeds mogelijk om de uitgebreide eindtabel te printen.

Wijzigingen in de baten
In de categorie Gezondheid is de baat ‘minder doktersbezoeken door meer natuurareaal’ komen te vervallen en vervangen door twee nieuwe baten: ‘minder zorgkosten (generiek) door een groenere woonomgeving’ en ‘minder arbeidsverlies (generiek) door een groenere woonomgeving’.

De baten zijn gebaseerd op onderzoek van Jolanda Maas en KPMG. Ook is de baat ‘minder gezondheidskosten door minder hitte-overlast door groenere buurten’ toegevoegd. Deze baat is gebaseerd op onderzoek van TNO. Van deze baat is helaas de waarde nog niet te berekenen, maar wel het effect.

Waarde van woningen
In de categorie Waarde van woningen is de baat ‘stijging van vastgoedwaarde door verbetering kwaliteit bestaand openbaar groen’ toegevoegd.

In de categorie Sociale Cohesie is de baat ‘vermeden delictkosten door meer sociale cohesie’ komen te vervallen, omdat uit het achterliggende onderzoek bleek dat de relatie tussen beide (nog) niet voldoende is aangetoond.

In de categorie Waterhuishouding is het kengetal van de baat ‘vermeden investeringskosten RWZI door vergroten waterbergingscapaciteit’ gewijzigd op basis van onderzoek van de STOWA.

Alle kengetallen zijn geactualiseerd naar prijspeil van 2015. Een groot deel van de teksten is aangepast om de gebruiker van meer informatie te voorzien.