Aan verrekening huisvestingskosten wordt gewerkt

Brancheorganisaties zijn in gesprek met Inspectie SZW om de onduidelijkheden rond verrekening huisvestingskosten seizoenarbeiders op te lossen.

Vanaf 1 januari is de AMvB van Wet Aanpak Schijnconstructies in werking getreden en daarin staat dat de kosten die werkgevers maken om zorgverzekering en huisvesting te regelen voor hun seizoenarbeiders niet mogen worden ingehouden op de betaling van het wettelijk minimumloon. Dit mag echter wel als een werknemer daartoe de werkgever volmachtigt, de huisvesting gecertificeerd is en de huurovereenkomst zowel in het bezit is van de werkgever als werknemer.

De brancheorganisaties ontwikkelen nu voor ondernemers zowel in de cao Glastuinbouw als Open Teelten twee alternatieven voor de certificeringsvereisten van huisvesting voor seizoenarbeiders. Het beperken van de administratieve lasten, de kosten voor ondernemers en kwaliteitsborging zijn hiervoor belangrijke uitgangspunten. Deze alternatieven zullen worden voorgelegd aan de Inspectie SZW.

Verder is door LTO Nederland een conceptmodel van een volmacht ontwikkeld. SZW zal op deze volmacht spoedig een reactie geven. Daarna zal de Werkgeverslijn land- tuinbouw de volmacht breed verspreiden en op hun website plaatsen. Ook zal er voorbeeld huurovereenkomst worden ontwikkeld.