De Boomkwekerij Nieuws Aanjaagteam voor bescherming arbeidsmigranten

Aanjaagteam voor bescherming arbeidsmigranten

0

Er komt een ‘Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten’ onder leiding van Emile Roemer. Een interdepartementaal team gaat aan de slag om op regionaal niveau tot oplossingen en mogelijke maatregelen te komen die arbeidsmigranten zullen beschermen tegen het coronavirus en daaraan gerelateerde problematiek.

 

De aanpak is drieledig. Het aanjaagteam zal de bescherming van arbeidsmigranten agenderen bij werkgevers, gemeenten en provincies, en partijen op regionaal niveau samenbrengen. Tegelijkertijd zal er gezamenlijk met deze partijen en interdepartementaal worden gezocht naar maatregelen voor de bescherming van arbeidsmigranten op de korte en (middel)lange termijn. Het kan zijn dat dit vraagt om lokale oplossingen, maar ook dat er moet worden gekeken naar landelijk beleid. Daarnaast zal het aanjaagteam monitoren of er sprake is van tekorten of overschotten aan arbeidsmigranten in deelsectoren en zo nodig stimuleren tot arbeidsbemiddeling.

Het aanjaagteam zal, in combinatie met de lopende maatregelen uit de integrale aanpak van misstanden bij arbeidsmigranten, zich inzetten om ervoor te zorgen dat ook in deze crisistijd arbeidsmigranten eerlijk, gezond en veilig in Nederland kunnen werken.

Problemen rond arbeidsmigranten

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid schrijft in zijn kamerbrief van 4 mei j.l. tevens dat de coronacrisis de bestaande problemen rond arbeidsmigranten, zoals tekorten aan goede huisvesting en de afhankelijkheidsrelatie van de werkgever, alleen maar pregnanter maakt. Het blijkt bijvoorbeeld moeilijk om de RIVM-richtlijnen te volgen in situaties waarbij veel arbeidsmigranten dichtbij elkaar wonen en ook in situaties waarbij arbeidsmigranten ziek zijn geworden is het moeilijk om de RIVM-richtlijnen in de woning op te volgen. Daarnaast verliezen arbeidsmigranten soms hun baan, waardoor zij gelijktijdig hun salaris, huisvesting en ziektekostenverzekering dreigen te verliezen.

De genoemde Kamerbrief gaat in op de actuele situatie rondom EU-arbeidsmigranten en het coronavirus. Daarmee wordt tevens uitvoering gegeven aan de motie Smeulders c.s. die de regering verzoekt te bezien welke maatregelen of inzet van toezichthouders, zoals de Inspectie SZW, nodig zijn om kwetsbaarheid van arbeidsmigranten te voorkomen of te beperken. Gelijktijdig met deze brief, stuur ik uw Kamer de kabinetsreactie op de initiatiefnota van de SP en ChristenUnie genaamd ‘Actieplan Arbeidsmigratie’.

Kwetsbare positie

De kwetsbare positie van arbeidsmigranten zorgt volgens minister Koolmees voor een verhoogd risico op besmetting met het coronavirus, wat zowel schadelijk is voor de gezondheid van arbeidsmigranten zelf, als voor de continuïteit van vitale processen zoals in de voedselketen. De problematiek waarover het kabinet signalen binnen krijgt, is te onderscheiden in problemen op het gebied van werk, huisvesting, vervoer, zorg en grenzen. Door de diverse aspecten van de problemen die worden gesignaleerd, als mede de urgentie van de problematiek, is er besloten om een ‘Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten’ in te richten. De teamleider is Emile Roemer, voormalig lijsttrekker en fractievoorzitter van de SP

Hans Neefjes
Hoofdredacteur Hans Neefjes is sinds december 1999 werkzaam bij het Vakblad voor de Bloemisterij.

Reageer op dit artikel

avatar