‘Ambitieuze doelen maar zorgen over uitvoering’

  Natuurmonumenten en LandschappenNL noemen de plannen van het nieuwe kabinet ambitieus, maar maken zich zorgen over de uitvoering ervan. „Onze natuur luistert al te lang naar toekomstmuziek.”

  Natuurmonumenten en LandschappenNL zijn positief over het feit dat het nieuwe kabinet de aangescherpte natuurdoelen voor alle afzonderlijke Natura2000-natuurgebieden in de wet vast wil leggen. Zo wordt voor elk gebied duidelijk welke opgaven er gehaald moeten worden.

  Tegelijkertijd is samenwerking onmisbaar om deze doelen te realiseren; tussen Den Haag, provincies, waterschappen, natuurorganisaties, boeren en economische sectoren. Het coalitieakkoord geeft volgens de natuurorganisaties nauwelijks inzicht in hoe het kabinet die samenwerking vorm wil geven. „Maar het zal in praktijk de belangrijkste factor zijn die bepaalt of we onze natuur nu écht kunnen herstellen.”

  Stikstofopgave

  Via een ‘gebiedsgerichte aanpak’ wil het kabinet de stikstofopgave aanpakken in samenhang met andere grote problemen: het verbeteren van de waterkwaliteit, het aanpakken van klimaatopgaven en het versterken van natuur en biodiversiteit. Een transitie in de landbouw moet ervoor zorgen dat kringlooplandbouw in de toekomst het ‘nieuwe normaal’ wordt.

  Natuurmonumenten en LandschappenNL onderschrijven het belang van deze gecombineerde aanpak. „Binnen Europa horen we bij de landen waar de natuur er het slechtst voor staat. We hebben verreweg de hoogste stikstofuitstoot van Europa, de slechtste waterkwaliteit en een van de laagste percentages beschermde natuurgebieden.”

  Ruimtelijke Ordening

  Natuurmonumenten en LandschappenNL zijn verheugd met het besluit van het nieuwe kabinet om een Minister voor Ruimtelijke Ordening aan te stellen met een regiefunctie voor het hele ruimtelijk beleid.

  „Een belangrijk aandachtspunt is om de grote woningbouwopgave die voor ons ligt uit te werken vanuit waardering voor de mooie, open landschappen die Nederland nog rijk is. De zin ‘Bij bebouwing van open ruimte, groeit groen mee’ roept de vraag op of open landschappen – die nu al groen zijn – in beginsel niet beter ontzien kunnen worden bij het uitwerken van de woningbouwopgave.

  Laatste kans

  Vogelbescherming ziet het voornemen in het coalitieakkoord om de unieke natuur van Nederland en de biodiversiteit te herstellen als een trendbreuk, maar ook als een laatste kans. De grote investeringen die worden aangekondigd voor het oplossen van de stikstofcrisis en natuurcrisis zijn hard nodig.

  „De natuur in Nederland – niet alleen in natuurgebieden, maar juist ook in het boerenland en zelfs de stad – verkeert in een deplorabele staat. Niet alleen zeldzame dieren en planten, maar ook heel gewone soorten zijn achteruitgaan. Weidevogels, waaronder onze nationale vogel de grutto, dreigen te verdwijnen zonder ingrijpen.”

  Volgens de Vogelbescherming is nu het moment om „in alle grote ruimtelijke plannen die op stapel staan natuur te integreren, van woningbouw tot energietransitie en van kustverdediging tot het realiseren van kringlooplandbouw.”

  guest
  0 Reacties
  Inline feedbacks
  Bekijk alle reacties