Bundelen van krachten in Kennistransfer Plantgezondheid

De Nederlandse plantaardige sectoren investeren continu in nieuwe kennis en innovaties op het gebied van plantgezondheid. Om ervoor te zorgen dat deze nieuwe kennis en innovaties sneller in de praktijk kunnen worden gebracht is ‘Kennistransfer Plantgezondheid’ in het leven geroepen. Hiermee willen zij de implementatie van weerbare teeltsystemen een boost geven.

Belangrijk doel van de samenwerking is om van elkaar te leren: sectoren onderling, maar ook onderzoek en praktijk, inclusief adviseurs, afnemers en toeleveranciers. “Samenwerking levert niet alleen meer kennis op maar is ook efficiënter: niet zelden hebben verschillende sectoren te maken met vergelijkbare uitdagingen,” schrijft LTO Nederland.

“Via samenwerking in zogenaamde innovatiecirkels vindt verbinding, uitwisseling en ontsluiting van kennis en innovatie plaats. Afhankelijk van de concrete behoefte van boeren en tuinders worden bijvoorbeeld best practices opgesteld, trainingsmateriaal ontwikkeld, praktijkexperimenten uitgevoerd of kennisbijeenkomsten georganiseerd. In 2020 wordt gestart met innovatiecirkels op de thema’s geïntegreerde gewasbescherming, biostimulanten en biocontrol, en biodiversiteit.”

Nieuwe oplossingen

Met de Kennistransfer Plantgezondheid beogen de plantaardige sectoren kennis uit onder andere topsectoren-onderzoek sneller inzetbaar te maken, om zo toekomstbestendige land- en tuinbouw te realiseren. Nu al werken boeren en tuinders hard aan de verduurzaming van plantaardige productie.

Daarmee dragen zij bij aan belangrijke maatschappelijke opgaven zoals behoud van natuurlijke hulpbronnen, herstel van de biodiversiteit en het tegengaan van (de gevolgen van) klimaatverandering. Tegelijkertijd wordt de teelt van een gezond gewas een steeds grotere uitdaging, door versmalling van het middelenpakket, strengere markteisen en insleep van nieuwe ziekten en plagen. Teeltsystemen staan onder grote druk; er is dringend behoefte aan nieuwe oplossingen.

De Kennistransfer Plantgezondheid valt onder het nieuwe programma ‘Kennis op Maat’ van de Topsectoren Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en Agri & Food. Dit programma richt zich op vertaling van bestaande kennis uit onderzoek en praktijk naar handelingsperspectief voor – met name – (toekomstige)  boeren en tuinders en erfbetreders.

De Kennistransfer Plantgezondheid is een initiatief van:

• LTO Nederland

• NFO

• Branche Organisatie Akkerbouw

• Glastuinbouw Nederland

• Wageningen Research

De Kennistransfer Plantgezondheid wordt mede gefinancierd door het ministerie van LNV.

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties