Meer aandacht nodig voor arbeidsomstandigheden in glastuinbouw

In 2014 en begin 2015 inspecteerde de Inspectie SZW ruim 300 groente- en sierteeltbedrijven. Bij circa tweederde van die bedrijven werden overtredingen vastgesteld. De overtredingen hadden vooral te maken met blootstelling aan gevaarlijke stoffen, werken op hoogte, machineveiligheid en de inrichting van de arbeidsplaats.

De Inspectie SZW voerde 311 inspecties uit bij groente- en siertelers onder glas (glastuinbouw). Bij 195 van deze bedrijven zijn overtredingen aangetroffen. In totaal gaat het om 409 overtredingen. De werkzaamheden werden 22 keer stilgelegd in verband met ernstig gevaar voor personen (valgevaar of omdat werknemers in aanraking konden komen met bewegende delen van machines). Ook kregen twee bedrijven een boeterapport aangezegd.

Blootstelling gewasbeschermingsmiddelen
Ruim 22% van de overtredingen had te maken met blootstelling aan gevaarlijke stoffen zoals gewasbeschermingsmiddelen. Er werden onvoldoende maatregelen genomen om de risico’s te beperken. Een deel daarvan had betrekking op het niet dragen van huidbedekkende kleding. Er waren tien overtredingen ten aanzien van de ‘re-entry regeling’ die geldt voor kinderen. Dat houdt in dat kinderen (in de leeftijd van 13 tot en met 15) pas na veertien dagen in of aan het gewas mogen werken nadat gespoten is met gewasbeschermingsmiddelen.
Meer dan een kwart van de overtredingen hadden te maken met het werken op hoogte. Zo ontbraken de juiste veiligheidsvoorzieningen om valgevaar te beperken en werden de mobiele arbeidsmiddelen onvoldoende onderhouden. Ook waren er nog overtredingen ten aanzien van de inrichting van de arbeidsplaats, risico-inventarisatie en de arbeidstijden.

Nieuwe controleIn 2015 wordt de glastuinbouw opnieuw geïnspecteerd. De 195 werkgevers die in 2014 in overtreding waren worden opnieuw gecontroleerd. Bedrijven die opnieuw dezelfde of een soortgelijke overtreding hebben, krijgen dan direct een boete. De Inspectie zet in de handhaving in zwaarte toenemende instrumenten in en treedt aldus hard op om er voor te zorgen dat werkgevers op zo kort mogelijke termijn afdoende maatregelen doorvoeren en de ongewenste gedragingen voorkomen of uitbannen. De sinds januari 2013 in werking getreden Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving geldt dan als uitgangspunt.