Nieuw kabinet wil strenger klimaatbeleid dan Brussel

Het nieuwe kabinet streeft ernaar om de uitstoot van broeikasgassen in 2030 met 49% te verminderen ten opzichte van 1990. Daarmee legt ons land de lat hoger dan de toezegging die de EU heeft gedaan in het klimaatverdrag van Parijs (minimaal 40%). Voor de glastuinbouw betekent de nieuwe doelstelling dat er in 2030 een reductie van 1 Megaton moet zijn bereikt via het programma Kas als Energiebron. Dat staat in het Regeerakkoord 2017 – 2021 ’Vertrouwen in de toekomst’ dat op 10 oktober is gepresenteerd door de vier formatiepartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie.

In een nationaal klimaat- en energieakkoord komen voor sectoren de doelstellingen te staan voor de langere termijn. De hoofdlijnen van de afspraken op het terrein van klimaat en energie worden verankerd in een Klimaatwet. Mogelijk kan de emissiereductiedoelstelling van 49% in 2030, nog veranderen. Dat heeft te maken met de mondiale evaluatie van de Parijs-afspraken in 2019.

Een greep uit andere voor de tuinbouw relevante maatregelen uit het regeerakkoord:

• Het lage btw-tarief van 6% gaat omhoog naar 9%.
• De ACM gaat erop toezien dat boeren en tuinders hogere prijzen ontvangen van afnemers die bovenwettelijke eisen stellen, bijvoorbeeld ten aanzien van duurzaamheid of dierenwelzijn.
• De Mededingingswet wordt aangepast zodat samenwerking in de land- en tuinbouw expliciet wordt toegestaan. Dit om de ongelijke machtsverhoudingen in de keten te compenseren.
• Op verzoek van branche- of producentenorganisaties kan de overheid sectorale afspraken in de land- en tuinbouw algemeen verbindend verklaren (AVV-en), bijvoorbeeld voor de financiering van onderzoek naar innovatieve producten en het verplichten van duurzamere standaarden. Hierbij wordt rekening gehouden met Europese kaders en de Nederlandse exportpositie.

Energie
• De SDE+ regeling (en de daaraan gekoppelde opslag duurzame energie) wordt voortgezet en verbreed.
• Het kabinet zal in overleg treden met het Havenbedrijf Rotterdam en de in het havengebied actieve bedrijven om het grote potentieel dat er in de regio Rijnmond is voor CO2-afvang en -opslag en restwarmte te benutten. Soortgelijke verkenningen zullen plaatsvinden voor het Amsterdamse havengebied en het Westland.
• De aardgaswinning in Groningen moet in de periode tot 2021 met 1,5 miljard m3 omlaag. De vraag naar Groningengas moet met 3 miljard m3 naar beneden.
• De Mijnbouwwet zal, waar nodig, worden aangepast om mogelijke risico’s bij gebruik van de ondergrond – voor bijvoorbeeld de winning van aardwarmte – een betere plek in het besluitvormingsproces te geven. Dit wordt vastgelegd in de Structuurvisie Ondergrond.

Kilometerheffing
• In navolging van omringende landen komt er zo snel mogelijk een kilometerheffing voor vrachtverkeer. Het daarvoor te introduceren registratie- en betalingssysteem wordt gelijk aan dat in de buurlanden, zodat voor vrachtauto’s geen extra apparatuur benodigd is. De inkomsten uit de heffing zullen in overleg met de sector worden teruggesluisd naar de vervoerssector door verlaging van de motorrijtuigenbelasting op vrachtauto’s en gelden voor innovatie in en verduurzaming.

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties