Soepelere ketenbepaling oogst- en productiewerk

Oogst- en productiewerk in de tuinbouw kan korter worden onderbroken dan de zes maanden die wettelijk verplicht is volgens de Wet Werk en Zekerheid (WWZ). Dit principeakkoord over de WWZ hebben LTO Nederland, CNV Vakmensen en FNV bereikt na maanden onderhandelen.

De afspraken zijn er op gericht om in de agrarische sector duurzame arbeidsrelaties voor oogst- en productiewerk te bewerkstelligen. Het sluit beter aan bij de dagelijkse praktijk. Veel agrarische oogst- en productiemedewerkers zijn immers vaak op hetzelfde bedrijf aan de slag. In de cao Glastuinbouw betreffen het functies die vallen onder de functie glastuinbouwmedewerker II en in de cao Open Teelten de functie assistent medewerker 1.

Voor functies van tenminste negen maanden is de afspraak gemaakt dat de werknemer, onder voorwaarden, op zijn verzoek bij het vierde contract aanspraak kan maken op een contract voor onbepaalde tijd. Daarbij wordt de loonbetaling gespreid over een periode van 12 maanden.

LTO Nederland, CNV Vakmensen en FNV gaan de afspraken nu voorleggen aan hun achterban en vervolgens aan de minister voor goedkeuring. Verleent de minister die op basis van de uitzonderingsbepaling in de WWZ, dan worden de afspraken geëffectueerd via de af te sluiten respectievelijke cao’s.