’Warmteprijs moet je op den duur loskoppelen van gasprijs’

De prijs van warmte moet je niet baseren op de gasprijs – volgens het ’niet meer dan anders’-principe – maar op de werkelijke kosten. Dat is een van de adviezen die het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) geeft. Hans van den Berg, procesmanager Warmte van LTO Glaskracht Nederland, is het daar mee eens. „Het kan echter pas na een overgangsperiode waarin we die koppeling langzaam afbouwen en er een robuust warmtenetwerk is met diverse warmtebronnen.”

Hoe kijk je aan tegen de conclusie van het PBL dat de warmteprijs op den duur gebaseerd moet zijn op de werkelijke kosten van een warmtenetwerk?
„LTO Glaskracht is het daar mee eens. De koppeling aan de werkelijke kosten is echter pas mogelijk wanneer we een overgangsperiode in acht nemen waarin we langzamerhand de koppeling met de belangrijkste commodity gas afbouwen en er een robuuste warmte-infrastructuur aanwezig is met diverse gekoppelde warmtebronnen. Op korte termijn zullen ondernemers hun keuze voor aardgas of externe warmte (mede) baseren op bedrijfseconomische argumenten. Als externe warmte duurder is dan aardgas beïnvloedt dat de keuze negatief.”

Het PBL adviseert het Rijk om mee te betalen aan de aanleg van warmtenetten. Hoe staan jullie daartegenover?
„Het gaat enorm helpen wanneer de overheid garantstelling organiseert of direct investeert in de benodigde hoofdwarmte-infrastructuur. Daardoor ontstaan goede mogelijkheden voor het koppelen van zowel veel en diverse afnemers van warmte alsook diverse aanbieders van (duurzame) warmte van verschillende oorsprong.”

Verhoging van de energiebelasting op aardgas is een ander PBL-advies. Daarmee maak je warmte aantrekkelijker dan gas. Mee eens?
„Het is een maatregel die uiteindelijk onvermijdelijk kan zijn als de transitie naar duurzaam te traag zou verlopen. Met het instrument energiebelasting moet je echter zorgvuldig omspringen, aangezien dat een groot effect heeft op de concurrentiekracht van de Nederlandse glastuinbouw. Hierbij dient opgemerkt te worden dat de gestelde doelstellingen ten aanzien van CO2-emissie door de Nederlandse glastuinbouw als enige sector in Nederland ruimschoots behaald worden. Dit geeft aan dat de sector in een hoog tempo in de goede richting beweegt. Het is belangrijk dat de overheid de glastuinbouw daarvoor een passende waardering blijft geven.”

De overheid moet volgens het PBL (rest)warmte en geothermie stimuleren. Een goed plan?
„Stimulering van alle duurzame warmtebronnen is nodig. Nu is er nog onderscheid in behandeling van aardwarmte- en biomassawarmteprojecten waarvoor SDE+ subsidie beschikbaar is enerzijds en restwarmteprojecten waarvoor géén gestandaardiseerd subsidieframe voorhanden is anderzijds. LTO Glaskracht vindt dat er voor álle vormen van duurzame warmte ondersteuning door de overheid beschikbaar moet zijn. Alleen dan kan het totale potentieel van duurzame warmtebronnen beschikbaar komen waarmee de transitie kan worden gerealiseerd.”

Ontbreekt het aan regie vanuit het Rijk als het om warmtenetten gaat?
„In onze visie is de overheid aan zet om de grote verbindingen te organiseren. Die regie kan alleen worden genomen door de overheid (provinciaal én landelijk). Het alternatief is een sub-optimale infrastructuur waarbij de minder rendabele verbindingen niet worden gerealiseerd, waardoor gebieden niet de mogelijkheid krijgen om aan te sluiten op warmte.”

Download hier het PBL-rapport.
Lees meer over warmtenetten in het Vakblad voor de Bloemisterij nummer 13 (verschijningsdatum: vrijdag 31 maart).