Wensenlijstje sector betreffende verdere invulling SDE++

Glastuinbouw Nederland betreurt dat aquathermie en CO2-benutting (CCU) voor de glastuinbouw nog niet is opgenomen in SDE++. Positief is dat enkele opties met potentie voor de glastuinbouw wel zijn gehonoreerd, zoals de Daglichtkas, ondiepe geothermie, warmte uit compostering en restwarmte.

„Dit is een goede eerste stap, maar een grondige evaluatie van de eerste openstelling en de consultatie voor de openstelling 2021 zijn daarom van groot belang, óók om de werking van de nieuwe subsidiesystematiek te beoordelen”, aldus Glastuinbouw Nederland voorzitter Sjaak van der Tak.

De huidige SDE+ is gericht op het bevorderen van de productie van duurzame (hernieuwbare) energie. In de SDE++ wordt dat uitgebreid met opties die op zich niet hernieuwbaar zijn, maar wel CO2-reductie opleveren, zoals benutting van restwarmte. De regeling verandert daarmee ook van sec onrendabele top subsidie naar een combinatie met vermeden CO2-emissie. Andere voordelen dan CO2-reductie, zoals milieu en omgevingsvoordelen, worden buiten beschouwing gelaten. Aangezien de meeste – voor de glastuinbouw relevante technieken – pas aan bod komen in de tweede of derde tranche, is het de vraag hoeveel subsidie er dan nog beschikbaar is. De meeste technieken komen wel aan bod vóórdat zonneparken aan bod komen.

Toelichting opties

Glastuinbouw Nederland heeft bij de invulling van de SDE++ gepleit voor uitbreiding met ondiepe geothermie, warmte uit compostering, de Daglichtkas, aquathermie, restwarmte en CO2-benutting (CCU).

  • Ondiepe geothermie: Het is goed dat deze is toegevoegd, maar helaas is gekozen voor een referentie die meer past bij de gebouwde omgeving, wat vreemd is omdat duidelijk de glastuinbouw als doelgroep voor deze warmte is genoemd. Het is zeer de vraag of met de nu gepubliceerde subsidieprojecten van de grond kunnen komen.
  • Niet nieuw, maar voortgezet is de standaard geothermie. Daarbij gaat echter de ondersteuning ten opzichte van 2019 voor de grotere projecten weer wat omlaag, dit terwijl de projecten in de praktijk juist hogere investeringen doen in robuuste putten.
  • Voor diverse biomassa opties zijn er geen grote wijzigingen. Positief is een subsidie voor ‘levensduurverlenging biomassaketel’.
  • De Daglichtkas is na twee jaar afwezigheid weer toegevoegd. Door de wijze waarop de regeling nu is vormgegeven, komt de techniek pas in de laatste tranche van de openstelling aan bod. Het kan zijn dat het beschikbare budget dan inmiddels in de voorgaande tranches is uitgeput.
  • Aquathermie is voor de glastuinbouw een interessante optie. Het is daarom jammer dat vooralsnog de glastuinbouw is uitgezonderd (uitgesteld naar 2021).
  • Warmte uit compostering betreft een interessante optie in combinatie met onder meer champost als grondstof. Helaas is in de regeling de eis opgenomen dat alléén champost wordt gecomposteerd. Door de biomassa te beperken op champost wordt kostprijsreductie niet behaald en is het bepaalde subsidiebedrag te laag. Onduidelijkheid is hoe het vermogen van de installatie wordt bepaald.
  • Restwarmte is toegevoegd, in twee categorieën. Een voor hoge temperatuur zonder warmtepomp, waarbij de subsidie volgens Glastuinbouw Nederland onvoldoende is voor situaties waar lange transportleidingen nodig zijn. De categorie lage temperatuur met warmtepomp, bijvoorbeeld uit datacenters, kan interessant zijn.
  • CO2-opslag (CCU) is helaas nog niet opgenomen, maar wordt aangekondigd voor 2021.
guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties