Westland wijzigt aanpak strijdig gebruik tuinbouwgrond

Wie in het Westland agrarische grond in het glastuinbouwgebied strijdig gebruikt – door er bijvoorbeeld schapen op te laten grazen of er een paardenbak op te zetten – hoeft niet langer bang te zijn dat ambtenaren dat tijdens een controle onmiddellijk verbieden. Onder voorwaarden staat de gemeente het gebruik van de grond voortaan tijdelijk toe. Deze nieuwe handhavingsstrategie is onlangs door burgemeesters en wethouders definitief vastgesteld.

 

De gemeente verwacht dat een groot deel van de bestaande handhavingsdossiers in het glastuinbouwgebied in aanmerking komt voor de nieuwe regeling. Of mensen ervan gebruik maken is volgens Ouwendijk een vrijwillige keuze. De regeling geldt overigens niet voor ál het strijdige gebruik. Zo verleent de gemeente geen toestemming voor (bedrijfsmatige) activiteiten waar geld mee wordt verdiend of voor gebruik dat ontoelaatbare hinder voor de omgeving oplevert. Ook voor nieuwe overtredingen, strijdige bewoning uitgezonderd, geldt de regeling niet.

 

Om een tijdelijke omgevingsvergunning te kunnen krijgen voor het strijdig gebruik van agrarische grond in het glastuinbouwgebied, moeten eigenaren bereid zijn hun gronden vrijwillig en voor een marktconforme agrarische prijs beschikbaar te stellen zodra deze nodig zijn voor de ontwikkeling van glastuinbouw. De gronden worden dan voor een marktconforme agrarische prijs aan de gemeente te koop aangeboden via de zogeheten koopoptieregeling. „Voor een optimale ontwikkeling van de glastuinbouw is het van belang dat gronden die voor de glastuinbouw bedoeld zijn, ook daadwerkelijk door de glastuinbouw gebruikt kunnen worden”, aldus verantwoordelijk wethouder Peter Ouwendijk. „De sector moet de ruimte hebben zich te moderniseren en te ontwikkelen.”

 

Voorheen moest strijdig gebruik worden beëindigd, ongeacht de vraag of de grond direct nodig was voor de glastuinbouw. Inwoners en bedrijven zeggen over het algemeen wel bereid te zijn mee te werken aan de ontwikkeling van de glastuinbouw, maar zien vaak niet in waarom zij een strijdigheid moeten opheffen zolang er vanuit de glastuinbouw geen concrete interesse is in hun perceel. „Met de nieuwe regeling mogen zij het strijdig gebruik voortzetten totdat die interesse er wél is.”

 

Met een vergelijkbare regeling wil de gemeente toestaan dat voormalige agrarische dienstwoningen die niet meer worden bewoond door de ondernemer of personeel van het glastuinbouwbedrijf, door iedereen kunnen worden bewoond. Ook daarvoor geldt als belangrijkste voorwaarde dat de woning voor een marktconforme agrarische prijs beschikbaar moet zijn voor de ontwikkeling van de glastuinbouw, via de koopoptieregeling. Daarnaast moet zijn aangetoond dat de agrarische dienstwoning onverkoopbaar is gebleken.

 

De gemeente Westland is verder bezig beleid te ontwikkelen dat het mogelijk maakt om groter te wonen, onder voorwaarde dat het glastuinbouwareaal niet wordt verkleind. Ook komt er meer duidelijkheid over de vraag hoe moet worden omgegaan met ‘woningen in het lint’ in relatie tot de ontwikkeling en modernisering van de glastuinbouw.