Zorgen in Westland over windmolens op zee

De plannen van de rijksoverheid voor windmolenparken op zee voor de kust van Den Haag, hebben tot bezorgde reacties geleid in de Westlandse gemeenteraad. Mogelijk moeten er vanaf de kustlijn nieuwe ondergrondse hoogspanningsleidingen naar het trafostation in Wateringen worden getrokken die dan Westlands glastuinbouwgebied zullen doorkruisen.

De fracties van het CDA en Westland Verstandig hebben hierover onlangs vragen gesteld aan het Westlandse college van B & W. Beide partijen merken op dat de opgewekte stroom op zee niet per se naar het Westland hoeft te worden getransporteerd, maar dat een leiding naar de Maasvlakte ook een optie is.

Mocht een nieuwe hoogspanningsleiding door het Westland onontkoombaar zijn, dan geeft het CDA de voorkeur aan een ondergronds tracé. Westland Verstandig ziet liever helemaal geen leiding door het Westland en vindt dat de stroom naar de Maasvlakte moet.