Gezamenlijk werken aan weerbare sierteeltgewassen

Op 7 november is de Position Paper ‘Next Level Sierteeltveredeling’ – een gezamenlijk aanpak om snel nieuwe weerbaardere rassen te ontwikkelen – gepresenteerd aan het Boskoop Beraad. Dit is een landelijk overleg van greenports, ondernemers en andere stakeholders in de tuinbouw.

Het ontwikkelen en toepassen van de nieuwe technologieën is kennisintensief en vraagt om grote investeringen. Dit kan alleen als sierteeltveredelaars onderling samenwerken en met ketenpartijen, kennisinstellingen en overheden. Vandaar dat Amsterdam Green Campus samen met de sierteeltgreenports Aalsmeer, Duin- en Bollenstreek en Boskoop, branche-organisatie Plantum, Topsector Tuinbouw en FloraHolland en gesteund door de provincies Noord- en Zuid-Holland oproepen tot een gezamenlijk aanpak in de Position Paper.

Om de overstap naar de moderne veredelingstechnieken te maken, is schaal nodig. Dit kan alleen door samenwerking. De grote concerns maken de slag al. Kleinere ondernemers zullen precompetitief kennis moeten gaan delen. Dat is niet gemakkelijk en druist ook in tegen wat veredelaars gewend zijn: hun doelen en aanpak geheim houden. Er zijn echter inspirerende voorbeelden waaruit blijkt dat samenwerking wel kan, zoals de STW Perspectief-programma’s Green defence Against Pests, en Led it be 50%.

Kernpunten

Kernpunten in de stap naar een Next Level Sierteeltverdeling zijn:

*De sectorstructuur: veel veredelaars zijn kleine tot middelgrote bedrijven die doorgaans weinig hoogopgeleide mensen in dienst hebben die de nieuwste technieken beheersen.

*De lange ontwikkeltijd (7 tot 20 jaar) die een veredelingsproces vergt betekent dat er achter feiten aangelopen dreigt te worden. De ontwikkelingen in de markt en in de wetgeving gaan te snel om in het huidige tempo te blijven veredelen.

*De geavanceerdheid van moderne veredelingstechnieken betekent dat er in kennis, mensen en middelen moet worden geïnvesteerd om deze eigen te maken en vervolgens toe te passen.

*De complexiteit en het grote aantal verschillende gewassen betekent dat de risico’s van sier- teeltveredeling groot zijn. Als de marktvraag naar één bepaald gewas beperkt is, is de return on investment te laag om de veredelingskosten te dekken. In combinatie met de complexiteit van bepaalde gewassen maakt dit de overstap naar nieuwe technieken groot, en voor veel bedrijven onbetaalbaar.

Duurzame toekomst

„Versnelling van de kennis van moderne veredelingstechnieken is nu nodig om de sierteeltsector binnen enkele jaren residuvrij te kunnen laten telen. Een snelle aanpak kan alleen als onderzoek, onderwijs en bedrijfsleven samen optrekken. Gelukkig is die samenwerking al goed verankerd binnen de greenports”, aldus Noord-Hollandse gedeputeerde Jaap Bond.

Landelijk staat het onderwerp wel al op de agenda. Zo maakt de uitwerking van Next Level Sierteeltveredeling inmiddels deel uit van een landelijke Kennis & Innovatie Agenda van de gezamenlijke greenports (het Boskoop Beraad). Met het programma ‘het Nieuw Doen in Plantgezondheid’ wordt al veel bereikt.  Helaas is dat niet voldoende om blijvend residuvrij te telen. Er moeten heel snel nieuwe, weerbaardere gewassen ontwikkeld worden zodat de sierteeltsector klaar is voor een duurzame toekomst.

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties