Bewijsvoering voor nullozing noodzakelijk

Het Platform Duurzame Glastuinbouw heeft vastgesteld hoe je als kweker kunt aantonen dat nullozing op het bedrijf aannemelijk is.

Vanaf 1 januari 2018 moeten ook boomkwekers met ondersteunend glas kunnen bewijzen of ze restwater hebben en waar dat blijft. Restwater moet volledig vrij zijn van restanten meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen, anders mag je dit niet lozen op riolering of oppervlaktewater.

Middels recirculatie is nullozing mogelijk. De bewijsvoering hiervoor bevat deze onderwerpen, zo meldt LTO Glaskracht Nederland:

> algemene omschrijving van het bedrijf;

> schematische tekeningen (processchema) van het watersysteem;

> technische tekeningen van het bedrijf in relatie tot watersysteem;

> globale waterbalans met verwijzing naar UO-milieurapportage glastuinbouw;

> onderhoudsplan en logboek van watersystemen en controle door bevoegd gezag;

> omschrijving aanpak situaties, zoals teeltwisseling en calamiteiten;

> bezoekverslag van toezichthouders (zoals waterschap) met aantoning van nullozing.

Pilot nullozing imidacloprid

Gebruik van middelen die imidacloprid bevatten, is in kassen alleen toegestaan als het restwater voor tenminste 99,5% wordt gezuiverd. Met de bewijsvoering die hierboven staat beschreven, voldoet een bedrijf voorlopig niet aan de eis van het Ctgb. LTO Glaskracht Nederland werkt daarom nu een pilot nullozing imidacloprid uit.

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties