LTO roept Tweede Kamer op huisvesting van arbeidsmigranten te versnellen

De afgelopen periode is er veel aandacht voor arbeidsmigranten. Woensdag 3 februari vergadert de Tweede Kamer over de problematiek rondom arbeidsmigranten die onder meer geschetst is in de rapporten van het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten onder leiding van Emile Roemer. In die adviezen worden een aantal aanbevelingen gedaan om misstanden rondom de internationale werknemers aan te pakken.

De discussie over internationale werknemers ontgaat werkgevers in de land- en tuinbouw zeker niet. Zij zijn voor werkgevers in de land- en tuinbouw een belangrijke groep. Werkgevers hebben en voelen een belangrijke verantwoordelijkheid en nemen deze ook. De zorg voor goede woon- en werkomstandigheden moet daarom de norm zijn. Dat is onderdeel van goed werkgeverschap waarop werkgevers mogen worden afgerekend. Hiervoor zijn ook inspanningen vanuit Rijk, provincies en gemeenten nodig.

Inbreng debat

LTO Nederland heeft, mede namens alle regionale en sectorale organisaties in de land- en tuinbouw, de leden van de Tweede Kamer de volgende belangrijke punten meegegeven voor het debat:

• Versnel realisatie huisvesting

Veel problematiek is te wijten aan onvoldoende beschikbare en onvoldoende kwaliteit aan huisvesting. Ook werkgevers in de land- en tuinbouw ervaren veel belemmeringen en tegenwerking bij de realisatie van huisvesting. Voor het bouwen van meer en betere huisvesting moeten deze belemmeringen versneld worden weggenomen.

• Behoud koppeling huisvesting en werk

Werkgevers in de land- en tuinbouw bieden nu een oplossing voor het grote huisvestingsprobleem van internationale werknemers. Zij doen dit door zorg te dragen voor huisvesting op de bedrijfslocatie en dicht bij het werk. Werkgevers hebben grote zorgen over de voorgenomen ontkoppeling van huisvesting en werk. Dit drijft internationale werknemers in de handen van huisjesmelkers en doet de druk op de woningvoorraad toenemen.

• Huisvestingstaakstelling

Provincies en gemeenten moeten van het Rijk een taakstellende opgave krijgen voor de realisatie van huisvesting van internationale werknemers.

• Verbeteren beeldvorming

De maatschappelijke beeldvorming over internationale werknemers is niet goed, terwijl ze juist een belangrijke bijdrage leveren aan onze economie. Bedrijfsleven en overheid moeten samen optrekken en investeren zodat Nederland aantrekkelijk blijft voor internationale werknemers.

Sectorale invulling

LTO Nederland, de regionale LTO-organisaties en de sectorale organisaties KAVB, POV, NFO en Glastuinbouw Nederland hebben de afgelopen periode ook zelf gewerkt aan voorstellen voor verbetering van de bescherming van internationale werknemers in de land- en tuinbouw. Hiervoor hebben zij een 10-puntenplan opgesteld en uitgewerkt in concrete activiteiten in de verschillende sectoren (lees hier het 10-puntenplan). De werkgeversorganisaties gaan hiermee samen met werkgevers in de land- en tuinbouw snel aan de slag. Voor de glastuinbouwsector heeft dat geresulteerd in het Masterplan Internationale Werknemers

Volgende week in het omslagverhaal van de Bloemisterij meer aandacht voor problematiek rond internationale werknemers.

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties