Staatssecretaris geeft meer duidelijkheid over GLB

Staatssecretaris Sharon Dijksma heeft een nota naar de Tweede Kamer gestuurd met daarin uitleg hoe zij het Gemeenschapelijk Landbouw Beleid (GLB) van de EU in Nederland wil gaan uitvoeren. Bevestigd wordt dat boomkwekers in aanmerking gaan komen voor een hectarepremie.

Dijksma geeft in de notitie uitleg hoe zij het Europese beleid in Nederland wil gaan invullen. Het geld moet wat haar betreft de bedrijven economisch sterker maken, innovatie stimuleren en de sector vergroenen. Hoofdlijn is dat er een hectarepremie komt voor actieve landbouwers. Daaronder worden boomkwekers gerekend. Glasopstanden worden ervan uitgesloten. Er komt een overgangsperiode van 2015 tot 2019 tussen het huidige beleid en het nieuwe. In 2019 wordt volgens de nieuwe methode gewerkt. Dan zal de basispremie zo rond de 270 euro per hectare bedragen, verwacht Dijksma.

Er gelden wel voorwaarden voor wie de premie wil ontvangen. De bedrijven moeten bijvoorbeeld meedoen aan de landbouwtelling en als agrarisch bedrijf geregistreerd staan bij de Kamer van Koophandel. Ook is er een ondergrens van 500 euro die voorkomt dat ‘hobby-kwekers’ kunnen meeëten uit de Europese ruif.

Dijksma meldt dat in Europees verband is vastgelegd dat bedrijven die willen profiteren van directe betalingen moeten voldoen aan vergroeningseisen. Er wordt een vergroeningspremie gegeven van – in 2019 – zo’n 120 euro per hectare bovenop de basis premie. Onder de mogelijkheden waarmee agrariërs kunnen voldoen aan de vergroeningseisen is nu op aandringen van LTO Nederland ook duurzaamheidscertificering opgenomen. Hoe dat precies gaat werken moet nog worden ingevuld.

Jongeren
Extra steun belooft Dijksma aan jongeren. Een deel van het Europese geld wordt gereserveerd voor extra premie voor jongeren. Dijksma wil de mogelijkheden die Brussel hiervoor geeft maximaal benutten. Hoe dat gaat gebeuren, wordt nog nader bepaald.

Plattelandsontwikkeling
Tot slot geeft Dijksma aan dat zij afspraken maakt met provincies over de inzet van plattelandsontwikkelingsgeld. Ook dit geld moet dienen om bedrijven sterker te maken en innovatie en vergroening te stimuleren. Geld zal langs deze weg vrijkomen om bijvoorbeeld de waterkwaliteit te verbeteren. Ook wil Dijksma uit dit potje, aangevuld met geld van de rijksoverheid, bijdragen aan de brede weersverzekering. De subsidie op de verzekeringspremie heeft als doel dat deze verzekering op den duur op eigen benen kan staan.

De voorstellen van Dijksma worden binnenkort besproken in de Tweede Kamer. LTO Nederland kondigt aan via die weg te zullen pleiten voor een aantal aanpassingen.