Miljoenennota: weinig verrassingen, veel aandacht voor klimaat

  De Miljoenennota die het kabinet Rutte III op Prinsjesdag presenteerde, kende geen grote verrassingen. Wel komt het woord ‘klimaat’ in de Rijksbegroting opvallend vaak voor.

  Infrastructuur en Waterstaat

  Met de Nationale Adaptatiestrategie laat het kabinet in beeld brengen waar in de toekomst risico’s liggen op klimaatgebied. Ook wordt de Deltawet aangepast, zodat komende jaren niet alleen geïnvesteerd wordt in bescherming tegen hoogwater, maar ook in maatregelen bij langdurige droogte of extreme buien. Internationaal zet Nederland klimaatadaptatie op de kaart met het initiatief voor de Global Commission on Adaptation.

  Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat presenteerde dinsdag tevens het Deltaprogramma 2019. Hierin staan concrete maatregelen op het gebied van waterveiligheid, waterbeschikbaarheid en ruimtelijke adaptatie. Punt van zorg is dat alle gemeenten eind 2019 een volledig uitgevoerde stresstest voor ruimtelijke adaptatie moeten hebben laten uitvoeren. Dit vraagt volgens het kabinet nog een forse inspanning.

  Economische Zaken

  Ook het ministerie van Economische Zaken zet klimaat centraal. In 2019 start de uitvoering van het Klimaatakkoord. Het kabinet zal naar verwachting in september reageren op een voorstel voor hoofdlijnen van een Klimaatakkoord dat in juli is gepresenteerd. Daarna kunnen de verschillende sectortafels het voorstel uitwerken tot een definitief akkoord.

  Ook is er aandacht voor het MKB. Volgens het kabinet zijn er verschillende grote uitdagingen voor het MKB: voldoende geschikt personeel, klaar zijn voor de toenemende digitalisering en beschikbaarheid van financiering. Tot en met 2021 stelt het kabinet €200 miljoen beschikbaar voor deze aanpak.

  Daarnaast zorgt het kabinet de komende jaren voor lastenverlichting op winst en arbeid voor het MKB: Het MKB-tarief in de vennootschapsbelasting (winsten tot €200.000) wordt stapsgewijs verlaagd van 20% naar 16% in 2021; vanaf 2020 stelt het kabinet structureel €100 miljoen beschikbaar voor lastenverlichting op arbeid voor het MKB.

  Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

  Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit zet in op verbinding tussen de landbouw en natuur. ‘Kringlooplandbouw’ is hierbij het kernwoord, zoals uiteen gezet in de recent verschenen visie op landbouw. In de LNV-begroting zijn maatregelen opgenomen om voedselverspilling tegen te gaan en plannen om de bodem gezond te houden en biodiversiteit te verbeteren.

  Innovatie is een belangrijke pijler in de begroting: de bijdrage aan Wageningen Research is volgend jaar €92,7 miljoen, naar kennisontwikkeling en agrarische innovatie gaat €90,8 miljoen. Dit najaar verschijnt een brede Strategische Kennis- en Innovatieagenda, onder meer gericht op duurzaam ondernemerschap en impulsen voor groen onderwijs.

  Binnenlandse Zaken

  Met de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) zoekt het kabinet evenwicht tussen ruimtelijke prioriteiten rond woningbouw, landbouw, energieopwekking, mobiliteit, natuur en water, duurzame landbouw en bescherming van open ruimten zoals het Groene Hart, de Waddenzee en de Veluwe. Bovendien wordt in de NOVI het ruimtelijk perspectief verankerd op leefbaar houden van krimpregio’s. De nieuwe omgevingswet moet regels eenvoudiger maken, biedt ruimte aan ontwikkeling en beschermt de leefomgeving.

  Er wordt geïnvesteerd in een aantal nieuwe City Deals, waarin steden de ruimte krijgen om te experimenteren en te vernieuwen. Hiermee wordt een impuls gegeven aan economische groei, leefbaarheid en innovatie in de steden.

  Bekijk hier de gepresenteerde plannen van het kabinet op thema.

  guest
  0 Reacties
  Inline feedbacks
  Bekijk alle reacties