Partijen maken afspraken over nagenoeg nullozing in 2027

Zo efficiënt mogelijk regionaal samenwerken om in 2027 te komen tot een nagenoeg nullozing van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen vanuit de glastuinbouw naar het oppervlaktewater. Die afspraak hebben zes Zuid-Hollandse gemeenten, twee waterschappen en LTO Noord Glaskracht op 27 februari met elkaar gemaakt.

De gemeenten Westland, Pijnacker-Nootdorp, Lansingerland, Midden-Delfland, Zuidplas en Waddinxveen gaan de gemaakte afspraak samen met LTO Noord Glaskracht, het Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard en het Hoogheemraadschap van Delfland in de loop van dit jaar uitwerken in een uitvoeringsprogramma tot 2027.

Zo worden er doelen gesteld ten aanzien van de aanpak van emissies en een goede gietwatervoorziening. Ook monitoring, vergunningverlening en handhaving komen in het programma aan bod. Jaarlijks wordt de voortgang hiervan besproken.

Normoverschrijdingen
Hoewel emissies van nutriënten vanuit de glastuinbouw de afgelopen twintig jaar sterk zijn gedaald, is in het gebied van Delfland nog altijd 40% van de totale jaarlijkse stikstofvracht en 30% van de fosforvracht in het oppervlaktewater afkomstig vanuit de glastuinbouw. Voor gewasbechermingsmiddelen zijn in 2012 voor 28 stoffen normoverschrijdingen geconstateerd. In het gebied van Schieland en de Krimpenerwaard zijn nutriëntenemissies ook een probleem, vooral omdat er in de glastuinbouwgebieden sprake is van flinke overschrijdingen van de normen. Ook bij gewasbeschermingsmiddelen is sprake van normoverschrijdingen die met name aan de glastuinbouw zijn toe te schrijven.