CO2-uitstoot glastuinbouw sterk gedaald

De totale CO2-emissie van de glastuinbouw is tussen 2010 en 2014 met 30% afgenomen. Daarmee zit de sector al onder de doelstelling voor 2020 die ze met de overheid is overeengekomen. Dit blijkt uit de 25ste Energiemonitor Glastuinbouw van LEI Wageningen UR.

Volgens de Meerjarenafspraak Energietransitie Glastuinbouw zou de totale CO2-emissie in 2020 niet boven 6,2 megaton mogen uitkomen. In 2014 echter is de totale emissie (inclusief verkoop elektriciteit) al verminderd tot 5,7 megaton. Als wordt gecorrigeerd voor het warme jaar 2014, dan is de CO2-emissie 6,0 Mton. Ook dit ligt nog onder het doel voor 2020.

Vanaf 2010 is de CO2-emissie, gecorrigeerd voor de buitentemperatuur, gedaald met 1,8 Mton. Hiervan kan 91% worden verklaard door de krimp van het areaal, minder verkoop van elektriciteit en een toenemend gebruik van duurzame energie. Deze factoren zijn structureel en de reductie van de CO2-emissie in de periode 2010-2014 daarmee ook, aldus het LEI.

Andere oorzaken zijn: minder inkoop van warmte, meer inkoop van elektriciteit, intensivering, extensivering en energiebesparing. Het effect van energiebesparing plus extensivering is groter dan de toename van de energievraag door intensivering. Dit betekent dat ook het energiegebruik per m2 kas voor de teelt is gedaald.

Duurzame energieHet aandeel duurzame energie nam van 2010-2014 toe van 1,9 naar 4,3%. Het absolute gebruik steeg van 2,4 naar 4,2 Peta Joule. Dit komt vooral door het gebruik van aardwarmte. Door de groei van duurzame energie neemt het aardgasverbruik af. Het aandeel duurzaam in de glastuinbouw loopt achter op het landelijk aandeel (5,6%) maar groeit wel sneller.

ElektriciteitIn 2014 produceerde de glastuinbouw 10,5 miljard kWh elektriciteit met warmtekrachtkoppeling. Dit komt overeen met het gebruik van 1,5 miljoen huishoudens. De elektriciteitsproductie is lager dan in eerdere jaren, en daardoor daalde ook de CO2-emissie. De vermindering van de stroomproductie is met name het gevolg van de lagere verkoopprijs voor elektriciteit. De elektriciteitsconsumptie van de glastuinbouw nam in 2014 toe tot zo’n 7,7 miljard kWh oftewel 7% van de nationale consumptie.