CO2-emissie glastuinbouw in 2017 iets gestegen

De totale CO2-emissie van de glastuinbouw is in 2017 weer iets gestegen, na een jarenlange daling. De verwachting is dat de emissie in de komende jaren verder daalt, maar dat de doelstelling voor 2020 waarschijnlijk niet wordt gehaald. Dit blijkt uit de Energiemonitor Glastuinbouw 2017 van Wageningen Economic Research (WEcR).

De emissie nam vorig jaar toe met 0,2 megaton naar 5,9 megaton. Dit kwam vooral door toename van het energiegebruik per m2 door meer gebruik van groeilicht in de winter, in combinatie met economische groei. Een andere oorzaak was een stijging van de verkoop van elektriciteit door een betere sparkspread.
WEcR vindt het te vroeg om dit aan te duiden als een trendbreuk. Met de reductie van de CO2-emissie loopt de glastuinbouw nog steeds voor op de landelijke ontwikkeling.

Doel 2020 waarschijnlijk niet haalbaar
Om het CO2-doel in 2020 te halen dient de emissie met nog 1,3 Mton te worden gereduceerd. Op basis van de ontwikkelingen in de achterliggende jaren en een quick scan van de nabije toekomst denkt WEcR dat de emissie minder zal dalen dan eerder verwacht, door minder krimp van het areaal, een hoger energiegebruik per m2 kas en een gelijkblijvende verkoop van elektriciteit. Aan de andere kant zal de emissie afnemen door extra inkoop van elektriciteit. Dit heft echter de extra stijging van de emissie niet op. Dit betekent dat het CO2-doel voor de glastuinbouw voor 2020 waarschijnlijk niet volledig zal worden gehaald.

Illustratie: Wageningen Economic Research

Duurzame energie groeit
Het aandeel duurzame energie groeide in 2017 met 1,1 procentpunt naar 6,5%. Die groei zat bij het gebruik van aardwarmte en de inkoop van duurzame elektriciteit, die vorig jaar verdubbelde. In 2017 voorzag aardwarmte in 44% van de toegepaste duurzame energie, gevolgd door inkoop duurzame elektriciteit (29%), zonne-energie (12%), biobrandstoffen (11%), inkoop duurzame warmte (4%) en inkoop duurzaam gas (1%). Het aandeel duurzame energie van de glastuinbouw is bijna gelijk met het Nederlands aandeel van 6,6%. Dit aandeel groeit in de glastuinbouw wel sneller.

Energie-efficiëntie gelijk
De index van de energie-efficiëntie bleef in 2017 gelijk en kwam uit op 44% ten opzichte van basisjaar 1990. De glastuinbouw gebruikte daarmee 56% minder primair brandstof per eenheid product dan in het basisjaar. Het resultaat van 2017 komt door toename van het primair brandstofverbruik per m2 in combinatie met toename van de fysieke productie per m2.

Elektriciteitsconsumptie groeit
In 2017 werd op circa 62% van het areaalglastuinbouw door tuinders warmtekrachtkoppeling toegepast. Hiermee produceerde de glastuinbouw ruim 9 miljard kWh elektriciteit en dekte daarmee bijna 8% van de nationale consumptie. Door de inzet van wkk werd op nationaal niveau 1,6 Mton CO2-emissie vermeden.
De elektriciteitsconsumptie vertoont al jaren groei door meer groeilicht en bedroeg in 2017 circa 6,5 miljard kWh. Dit komt overeen zo’n 5,5% van de nationale consumptie.

Inkoop warmte toegenomen
De hoeveelheid ingekochte warmte nam vanaf 2014, na vele jaren van teruggang weer toe. Dit kwam door groei van het areaal dat is aangesloten op warmtenetten. Inkoop warmte had in 2017 een aandeel in het totale energiegebruik van de glastuinbouw van zo’n 3,5%.

Het rapport is te downloaden van de website van Wageningen Economic Research.

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties