Combinatie subsidies-heffingen-boetes kan watervervuiling tegengaan

Met een slimme combinatie van subsidies, heffingen en boetes kan de overheid boeren en tuinders financieel prikkelen de vervuiling van het oppervlaktewater door nutriënten, gewasbeschermingsmiddelen, diergeneesmiddelen en zware metalen tegen te gaan. Dat blijkt uit onderzoek van Wageningen Economic Research.

Vanuit het principe ’de vervuiler betaalt’ bekeken de onderzoekers welke financiële instrumenten de overheid het beste kan inzetten om de emissie van schadelijke stoffen naar het water te verminderen. Uit het onderzoek blijkt dat ondernemers naar verwachting meer moeite zullen doen om heffingen te voorkomen, dan om bonussen of premies te ontvangen. Die wetenschap kan de overheid gebruiken bij het opstellen van nieuw beleid.

Voldoende handhavers
De onderzoekers plaatsen ook een kanttekening bij hun bevindingen: veel instrumenten die gericht zijn op het principe ’de vervuiler betaalt’ vereisen een groot controleapparaat. Als de overheid die instrumenten inzet, moeten er dus wel voldoende handhavers zijn.

Uit het onderzoek, dat in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu werd uitgevoerd, blijkt overigens ook dat door de bestaande wet- en regelgeving al fikse milieuwinst is geboekt. Zo hebben de Regulering Grondontsmetting en de regels uit het Activiteitenbesluit volgens WER veel effect gehad.