Delfland: ’Waterkwaliteit verbetert te langzaam’

De waterkwaliteit in het gebied van het Hoogheemraadschap van Delfland is niet goed en verbetert te langzaam. Dat blijkt uit de Waterkwaliteitsrapportage 2013, zo meldt het waterschap.

Delfland had al ingecalculeerd dat niet alle inspanningen van het waterschap, gemeenten en de glastuinbouw meteen zichtbaar effect zouden hebben. Het waterschap had er echter wel op gerekend dat er de komende jaren sprake zou zijn van een geleidelijke verbetering van de waterkwaliteit. Die verbetering verloopt volgens Delfland echter uiterst traag.

Zo heeft de stagnerende lijn in de concentraties stikstof en fosfaat zich voortgezet in 2013. Ook was er geen sprake van een substantiële afname van het aantal aangetroffen gewasbeschermingsmiddelen. Gevolg van de vervuiling in het water zijn onder meer: dichte krooslagen, blauwalg, stankoverlast, achteruitgang in soorten planten en dieren in en rond het water en vissterfte.

Polders
De polders met de hoogste overschrijdingen voor nutriënten zijn: de Dorppolder (gemeente Midden-Delfland/gemeente Westland), de Oude en Nieuwe Broekpolder (gemeente Westland), de Oostmadepolder (gemeente Den Haag) en de Zuidpolder van Delfgauw (gemeente Pijnacker-Nootdorp). De polders waarin de meeste gewasbeschermingsmiddelen werden aangetroffen, zijn: de Oranjepolder (gemeente Westland) en de Oude Campspolder (gemeente Midden-Delfland/gemeente Westland).

Maatregelen
Delfland neemt in 2014 de volgende maatregelen om het water schoner te krijgen:

  • Regionaal samenwerken met gemeenten en glastuinbouw om in 2027 vanuit de glastuinbouw (vrijwel) niets meer te lozen in sloten en vaarten.
  • Extra baggeren van waterbodems waarvan bekend is dat er veel schadelijke stoffen in liggen opgeslagen die nog enkele jaren geleidelijk afgegeven worden aan het water.
  • Extra doorspoelen van de grotere kanalen en vaarten in het gebied met relatief schoner water uit het Brielse Meer.