Dijksma stelt aanpassing Activiteitenbesluit half jaar uit

De aanpassingen in het Activiteitenbesluit die nodig zijn voor de waterschappen om de businessplannen van zuiveringscollectieven begin 2017 te kunnen beoordelen, gaan niet langer in per 1 januari, maar op een zo vroeg mogelijk moment in de eerste helft van 2017. Dat blijkt uit antwoorden van staatssecretaris Sharon Dijksma (I&M) op Kamervragen hierover.

Op 22 september diende de Kamer meer dan honderd schriftelijke vragen in op het ontwerpbesluit tot wijziging van het Activiteitenbesluit. In een Kamerbrief die op 15 december is verschenen, komt Dijksma met antwoorden.

Eerder deze week liet LTO Glaskracht Nederland weten dat wat haar betreft de waterschappen begin 2017 gewoon de businessplannen moeten gaan beoordelen die eind dit jaar door de zuiveringscollectieven in de glastuinbouw zijn ingediend, of dat nu wel of niet kan op basis van een aangepast Activiteitenbesluit.

In de Kamerbrief stipt Dijksma ook de kwestie aan van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen met zuiveringseisen van 95% op het etiket door collectieven. Glastuinbouwbedrijven die zich aansluiten bij een zuiveringscollectief en daardoor mogelijk uitstel van de zuiveringsplicht krijgen tot 1 januari 2021, willen deze middelen kunnen blijven gebruiken. Hoe daar in de praktijk mee moet worden omgegaan, laat Dijksma over aan de bevoegde gezagen (gemeenten, milieudiensten en waterschappen).

„De bevoegde gezagen stellen een handreiking op voor de handhaving. Ik ga ervan uit dat hierin ook aandacht wordt besteed aan het omgaan met de zuiveringsplicht die geldt op grond van een toelatingsbesluit, in de situatie dat uitstel is verleend voor zuivering op een collectieve zuiveringsvoorziening voorafgaande aan lozing op het vuilwaterriool”, aldus de staatssecretaris.

Nalevingskosten
Het naleven van de verplichtingen uit het Activiteitenbesluit gaat telers de komende jaren geld kosten, stelt Dijksma. „De totale nalevingskosten zijn berekend op €29,2 miljoen. In die berekening is buiten beschouwing gebleven dat de meeste bedrijven hun afvalwater op grond van voorschriften in toelatingsbesluiten reeds moeten zuiveren. Evenmin is rekening gehouden met mogelijke (aanzienlijke) kostenreducties als gevolg van vermindering van het volume te zuiveren afvalwater, innovatie en doorontwikkeling in technieken, de inzet van mobiele zuiveringen (vooral op kleinere bedrijven) en het gezamenlijk gebruik van collectieve zuiveringsvoorzieningen.”