Europese Commissie wil fonds Kleine Toepassingen

De Europese Commissie wil een fonds instellen dat de ontwikkelingen rond de kleine toepassingen – gewasbeschermingsmiddelen voor gebruik in kleine, gespecialiseerde teelten – gaat harmoniseren en coördineren. De EU-landbouwministers vergaderen hier op 19 mei over. Landbouwstaatssecretaris Dijksma steunt het voorstel.

De Commissie is bereid jaarlijks € 350.000 in zo’n fonds te steken, voor voorlopig vier jaar. Van de verschillende EU-lidstaten wordt echter cofinanciering verwacht. Dijksma verwacht op dat punt nog wel wat discussie in de zogeheten Landbouw- en Visserijraad.

Fabrikanten van gewasbeschermingsmiddelen vragen vaak geen toelating aan voor kleine toepassingen vanwege het relatief kleine commerciële belang. Uit onderzoek van de Commissie blijkt dat een grote meerderheid van EU-lidstaten en belanghebbenden voorstander is van het instellen van een fonds dat als taak heeft alle activiteiten rondom de kleine toepassingen in de EU te coördineren.

Samenwerking
„Een effectief middelen- en maatregelenpakket is van groot belang om de kleinere gespecialiseerde teelten in Nederland en de EU mogelijk te blijven maken. Daarvoor is samenwerking tussen de lidstaten, en vooral ook een Europees gecoördineerde aanpak, uiterst zinvol”, zo stelt Dijksma. Nederland is, samen met Frankrijk en Duitsland, nauw betrokken geweest bij het maken van een voorstel tot het inrichten van een coördinatiepunt Kleine Toepassingen.