Fundamenteel onderzoek in roos en chrysant

Dertien onderzoeksprojecten gaan dit jaar van start in het programma Groen. Het betreft fundamenteel onderzoek naar duurzamere productie waarin ook roos en chrysant een rol spelen.

Bij chrysant wordt bekeken in hoeverre het enten van micro-organismen de weerbaarheid tegen bodemziektes en bovengrondse plantbelagers kan verhogen. In roos willen de onderzoeker 3D-simulatiemodellen ontwikkelen en testen. De modellen integreren de interacties tussen roos, microklimaat en echte meeldauw.
Met behulp van deze modelbenadering denken de onderzoekers meer inzicht te krijgen in de complexe interacties en die kennis kunnen ze benutten om strategieën te ontwikkelen waarbij klimaatbeheersing, belichting (vooral de toepassing van led-belichting), gewasmanagement (onder andere snoeimethoden), energiegebruik en gewasbeschermingsmaatregelen optimaal op elkaar afgestemd kunnen worden.

Onderzoeksprogramma Groen
De twee onderzoeken in roos en chrysant zijn onderdeel van het onderzoeksprogramma Groen van het Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), dat een fundament voor duurzame productie en verwerkingsketens in land- en tuinbouw nastreeft. Dit programma valt onder de twee topsectoren Tuinbouw en Uitgangsmaterialen en Agri & Food. Het hele programma Groen heeft een budget van € 9,65 miljoen. Dit bedrag wordt in twee calls uitgezet. In deze eerste call moeten de kennisinstellingen de projecten uitvoeren in samenwerking met private en/of publieke partners, die tenminste 10% van het benodigde projectbudget inbrengen.

Bodemweerbaarheid chrysant
In september 2015 begint het project om de bodemweerbaarheid bij chrysant te verhogen middels bodeminocula. Het onderzoek wordt uitgevoerd bij het NIOO (Nederlands Instituut voor Ecologie) in Wageningen en bij de WUR Business Unit Greenhouse Horticulture in Bleiswijk. Er is een samenwerking met Biobest en LTO Glaskracht en de landelijke commissie Chrysant. Biobest en LTO Glaskracht financieren samen 10% van het budget.

Het onderzoek bij roos betreft een vierjarige samenwerking van de onderzoeksgroepen Tuinbouw en Productfysiologie plus Crop Systems Analysis van Wageningen UR, Universiteit Utrecht en Wageningen UR Glastuinbouw. Vanuit bedrijfsleven zijn LTO Glaskracht en Philips betrokken. Zij dragen 10% bij aan het project. Philips stelt geld en belichtingssystemen beschikbaar. Via LTO Glaskracht wordt geregeld dat er bij telers in kassen metingen aan microklimaat, gewasopbouw en ziektedruk gedaan kunnen worden.

Een commissie van heeft 35 aanvragen beoordeeld. Dertien zijn er goedgekeurd. Meer informatie op de site van het NWO, een zelfstandig bestuursorgaan binnen het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)