Gelders college houdt vast aan systematiek wijzigingsbevoegdheid

Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben op 3 februari het ontwerp Provinciaal Inpassingsplan (PIP) voor de herstructurering van de tuinbouw in de Bommelerwaard vastgesteld. Hoewel het college het plan op enkele punten heeft aangepast, is de onder tuinders zeer omstreden systematiek rond de wijzigingsbevoegdheid intact gelaten.

Op het ontwerp-PIP zijn in totaal 131 zienswijzen binnengekomen, waarvan 70% afkomstig was van glastuinders. De helft daarvan had betrekking op de systematiek van de wijzigingsbevoegdheid. In die zienswijzen ziet het college van GS echter geen aanleiding af te wijken van het systeem van wijzigingsplannen.

Veel tuinders zijn erop tegen dat hen eerst bestaande bouwrechten worden ontnomen om die vervolgens weer via een systeem van wijzigingsplannen te kunnen terugkrijgen. Ze vinden het motief voor dit systeem niet zuiver. Het zou uitsluitend zijn bedoeld om telers te kunnen dwingen mee te betalen aan de herstructureringskosten.

Gevoelig punt
Verantwoordelijk gedeputeerde Jan Jacob van Dijk erkent dat het hier om een gevoelig punt gaat. „De tuinders willen terecht zoveel mogelijk zekerheid krijgen, maar die zekerheden willen wij ook voor de andere zaken uit het plan, zoals het verbeteren van de leefbaarheid en het versterken van de landschappelijke kwaliteit. Niet iedereen zal daarom tevreden zijn met dit PIP. Tegelijkertijd zal ook niemand met lege handen naar huis gaan.”

Provinciale Staten debatteren op 24 februari over het PIP en nemen een dag later een besluit. Op 9 februari vindt nog een hoorzitting plaats over het plan in Zuilichem.