Lisse: ‘Rooversbroekpolder geen glastuinbouwgebied’

De Rooversbroekpolder in Lisse is geen opvanggebied voor niet-bollenrelateerde glastuinbouw. Op het gebied als geheel mag daarom geen bestemming glastuinbouw komen.

Dat stelt het college van B & W van Lisse. In de Provinciale Structuurvisie en de Verordeningen Ruimte duidt de provincie Zuid-Holland de Rooversbroekpolder wél in zijn geheel aan als glastuinbouwgebied. Lisse is het daar niet mee eens en wil vasthouden aan de huidige bestemming van de polder. Het noordelijk deel van de polder heeft daarbij de bestemming glastuinbouw. In dit gebied zijn met name verouderde glastuinbouwbedrijven gevestigd.

Studielocatie
Het zuidelijk deel van de polder moet volgens Lisse de bestemming veehouderijgebied blijven hebben. Dit gebied werd in 2008 aangeduid als ’studielocatie voor herstructurering en uitbreiding van glastuinbouw’. Volgens de gemeente is de afgelopen jaren echter gebleken dat er vanuit de glastuinbouw geen interesse voor het ’zoekgebied’ bestaat. Ook de telers in de Rooversbroekpolder zelf vinden die aanduiding niet wenselijk.

De gemeenteraad van Lisse buigt zich op 12 september, bij de bespreking van het bestemmingsplan Landelijk Gebied 2012, over het voorstel van B & W om niets aan de huidige situatie te veranderen en de bestemming glastuinbouw op de Rooversbroekpolder enkel voor het noordelijk deel te laten gelden.