SER: ’Bedrijven op zwarte lijst bij fraude met arbeidsmigranten’

Er moet een Europese zwarte lijst komen van bedrijven die frauderen met arbeidsmigranten. Dat staat een advies van de Sociaal Economische Raad (SER) aan minister Asscher van Sociale Zaken.

De SER wil ook aanpassing van de Europese richtlijn voor detachering, die in alle EU-landen verplicht is. Door deze richtlijn kan het nu goedkoper zijn om werk via een buitenlands uitzendbureau te laten doen of door een onderaannemer dan door een arbeidsmigrant in dienst te nemen.

Vertrouwensoffensief
Om het draagvlak voor het vrij verkeer van werknemers en diensten/detachering te vergroten, is volgens het ontwerpadvies een vertrouwensoffensief nodig. Dit betekent allereerst dat de geldende regels voor het vrije verkeer op een stevige en doortastende wijze worden gehandhaafd. Het ontwerpadvies is positief over de reeds genomen maatregelen en de maatregelen die nog in voorbereiding zijn, maar stelt dat vooral de regelgeving rond het vrij verkeer van diensten en de detachering nader tegen het licht moet worden gehouden omdat deze tot een ongelijk speelveld voor werknemers en bedrijven kunnen leiden. Bedrijven die met zogenoemde schijnconstructies werken, moeten op een zwarte lijst komen.

Actieplan eerlijke arbeidsmobiliteit
De SER bepleit dat het kabinet in overleg met sociale partners een actieplan opstelt voor de bevordering van eerlijke arbeidsmobiliteit in de EU. Dit plan moet vervolgens nationaal en in de EU worden geagendeerd. Voor het vrij verkeer van werknemers zou het actieplan maatregelen moeten bevatten die de gelijke behandeling en bekendheid met rechten en plichten bevorderen.

Het actieplan moet verder aandacht vragen voor de inburgering van EU-arbeidsmigranten en hun maatschappelijke en arbeidspositie bevorderen. Ook moeten de kwalificaties van de EU-migranten beter worden benut; veel EU-migranten zijn feitelijk overgekwalificeerd voor het werk dat zij doen.

Kennismigranten
Met een sterk internationaal georiënteerde economie heeft Nederland behoefte aan kennismigranten. Het ontwerpadvies acht de huidige mix van vraag- en aanbodgestuurd beleid afdoende, al is er wel aandacht voor de uitvoering nodig. De uitdaging is vooral om Nederland op het netvlies van potentiële kennismigranten te krijgen. Werving en binding van buitenlandse studenten kunnen hierbij een belangrijke rol spelen. Voor kennismigratie van buiten de EU gelden aparte toelatingsvoorwaarden.