Steun voor Limburgse glastuinbouw ligt in het verschiet

De provincie en de LLTB zijn een actieplan, ‘Versnellingsagenda Tuinbouw Limburg’ genaamd, overeengekomen. Zowel korte als middellange termijnacties zijn geformuleerd.

Op korte termijn kunnen ondernemers advies krijgen bij herijken van hun bedrijfsstrategie en verdienmodel en krijgen zij op maat ondersteuning bij het verder uitwerken van kansrijke ideeën. Ook komt er een steunpunt bedrijfsbeëindiging tuinbouw en zal de regeling Glas voor Glas worden verruimd. De kosten van deze directe acties in het programma worden ruw geschat op € 300.000.

Op middellange termijn
Doelen op middellange termijn van de Versnellingsagenda Tuinbouw Limburg zijn versterking van ondernemerschap en bedrijfsontwikkeling, een betere samenwerking binnen de branche en met kennisinstellingen, versterking van de positie van de primaire producent binnen de keten en het wegnemen van ongewenste belemmeringen in wet- en regelgeving. Ook richt het plan zich op het bevorderen van meer markgerichte innovatie en verhoging van de toegevoegde waarde.

Naar Provinciale Staten
Het actieplan is naar Provinciale Staten gestuurd. De hoop is dat zij ook inzien dat acties gewenst zijn voor verduurzaming van de sector en meer marktgericht produceren. Door de boycot door Rusland dreigen deze reeds in gang gezette transities stil te vallen. Tegelijkertijd is de Noord-Limburgse glastuinbouw van groot economisch belang voor de ontwikkeling van de Greenportregio. De tuinbouw en het tuinbouwcluster worden nu en in de toekomst gezien als een drager van de Limburgse economie.