Studie CO2-beprijzing glastuinbouw: reken met gewas

Bij nieuwe afspraken met de glastuinbouw over CO2-beprijzing kan meer rekening gehouden met gewas.

Dat is een van de aanbevelingen van het energiebureau CE Delft in het rapport Verkenning generieke maatregelen glastuinbouw. Een effectieve beprijzing van CO2-emissie kan het best tegen de marktprijs voor CO2-rechten, maar dat is te zwaar voor de glastuinbouw. Beter kan de concurrentiepositie behouden blijven door een belasting bijvoorbeeld in de vorm van een benchmarkt per gewas. Ook zijn zij een mechanisme waarmee belastinginkomsten worden teruggesluisd naar de sector, bijvoorbeeld naar de meest duurzame bedrijven. Daarmee komen de onderzoekers uit op een invoering van een individuele CO2-heffing voor tuinders, mogelijk via een aanpassing van het huidige CO2-sectorsysteem.

Minder subsidie nodig

De onderzoekers doen een aantal interessante aanbevelingen in het rapport. Een bescheiden verhoging van energiegarantieregeling SDE++ voor restwarmte, geothermie en bio-wkk zou leiden tot lagere kosten dan bij gebruik van een aardgas-wkk. Opvallend is dat met een betere afstemming van de heffingen en subsidies de totale subsidiebehoefte voor duurzame warmte ‘aanzienlijk verkleind’ kan worden.

De sector heeft behoefte aan een langetermijnvisie waarbij de regelingen voor glastuinbouw steeds dwingender zullen worden. Daarop kan de sector vervolgens investeringsbeslissingen nemen.

Meer prikkels tot besparen

Ook concluderen de onderzoekers dat de huidige prikkels voor energiebesparing en CO2-dosering te beperkt zijn. Als dat op orde is, hoeft minder duurzame warmte en CO2 te worden ingekocht.

In gesprekken met de glastuinbouw over energietransitie moet nu een aantal beleidsopties worden samengevoegd. Een CO2-heffing, aanpassing van de energiebelastingen naar een vlakkere systematiek en hogere warmtesubsidies kunnen verduurzaming aantrekkelijker maken, geloven de onderzoekers.

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties