Telers betalen nieuw rioolstelsel tuinbouw Bommelerwaard

De kosten van een apart rioolstelsel voor de glastuinbouw in de regio Bommelerwaard-Neerijnen, geraamd op zo’n € 10 miljoen, komen volledig voor rekening van de circa 240 tuinders in het gebied. Dat blijkt uit een voorstel waarover de gemeenteraden van Zaltbommel en Maasdriel zich binnenkort zullen uitspreken.

De betrokken gemeenten en Waterschap Rivierenland zullen de aanleg van het tuinbouwrioolstelsel in eerste instantie voorfinancieren. Later zullen die kosten echter via de rioolheffing gedurende meerdere jaren op de tuinders worden verhaald. Bedoeling is dat alle tuinders op het nieuwe riool worden aangesloten, iets wat juridisch niet kan worden afgedwongen. Omdat waterzuivering op bedrijfsniveau duurder uitpakt en lozing op het oppervlaktewater niet meer mag zodra de riolering er ligt, wordt verwacht dat de meeste tuinders zullen meedoen.

Meest effectief en doelmatig
De werkgroep Waterkwaliteit Bommelerwaard en Neerijnen kwam vorig jaar tot de conclusie dat een apart rioolstelsel de meest effectieve en doelmatige maatregel is om te zorgen dat er vanaf 2017 geen met gewasbeschermingsmiddelen verontreinigd afvalwater meer uit de glastuinbouw op het oppervlaktewater wordt geloosd.

Daarop besloten de betrokken partijen – LTO Noord Glaskracht, ZLTO, Drinkwaterbedrijf Dunea, de drie genoemde gemeenten en het waterschap – te kiezen voor de aanleg van zo’n nieuw rioolstelsel met een centrale zuiveringsinstallatie, waarbij het gezuiverde water op de Waal wordt geloosd. Daarnaast werd afgesproken dat de sector gaat werken aan maatregelen die op bedrijfsniveau kunnen bijdragen aan minder emissies.

Green deal
Eind dit jaar wordt over dit project een green deal met het ministerie van Infrastructuur en Milieu gesloten. Daarmee zullen de betrokken overheden verklaren dat zij het tuinbouwrioolstelsel beschouwen als nulemissie, waarmee is voldaan aan de landelijke doelstellingen van het Platform Duurzame Glastuinbouw (nagenoeg nulemissie in 2027).