UWV: ’Vanaf 2015 banengroei, maar niet in agrosector’

Na drie jaar van krimp zal de werkgelegenheid in 2015 weer licht kunnen groeien. De werkgelegenheid in de sector landbouw en visserij neemt in 2014 en 2015 echter in alle regio’s af, zo meldt het UWV.

Uit de op 3 juni gepresenteerde Arbeidsmarktprognose 2014–2015 van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) blijkt dat de afname van de werkgelegenheid in de landbouw en visserij vooral relatief fors is in de decentrale regio’s (Groningen en Limburg). In Noord-Holland Noord en Zuid-Holland Centraal blijft de afname daarentegen beperkt. In Zuid-Holland Centraal speelt de vestiging van tuinbouwbedrijven hierbij een rol.

De sector landbouw en visserij – naar omvang van de werkgelegenheid behorend tot de vier kleinste sectoren – heeft door schaalvergroting met een trendmatig afnemend aantal bedrijven te maken. Hoewel de afzet in de sector toeneemt, daalt toch het aantal banen. Vooral het aantal zelfstandigen neemt sterk af. Zowel in 2014 als 2015 zal het aantal banen van werknemers in de landbouw en visserij volgens het UWV afnemen met duizend.

Topsectoren
Het UWV concludeert verder dat de negen topsectoren, waaronder Tuinbouw & Uitgangsmaterialen, in vergelijking met heel Nederland een hoge arbeidsproductiviteit kennen. In 2014 scoren de topsectoren door hun exportgerichtheid goed qua toegevoegde waarde. Vergeleken met Nederland als geheel is de werkgelegenheidsontwikkeling in de topsectoren echter ongunstiger.