Verrekenen huisvestingskosten wordt beboet

LTO Nederland en LTO Glaskracht zijn er vooralsnog niet in geslaagd afspraken te maken Inspectie SZW over verrekening van huisvestingskosten met het wettelijk minimumloon. Wanneer telers dit toch aan hun laars lappen, krijgen zij een boete. De inspectie controleert extra op het minimaal betalen van het wettelijk minimumloon.

Vanaf 1 januari is de AMvB van Wet Aanpak Schijnconstructies in werking getreden en daarin staat dat de kosten die werkgevers maken om zorgverzekering en huisvesting te regelen voor hun seizoenarbeiders niet mogen worden ingehouden op de betaling van het wettelijk minimumloon. Dit mag echter wel als een werknemer daartoe de werkgever volmachtigt, de huisvesting gecertificeerd is en de huurovereenkomst zowel in het bezit is van de werkgever als werknemer.

Geen certificerende instantie

De Werkgeverslijn land- en tuinbouw heeft eind vorige week een conceptmodel van een volmacht ontwikkeld en online gezet waarmee Inspectie SZW instemt. Het probleem is echter dat agrarische werkgevers hun huisvesting op dit moment niet kunnen laten certificeren. Ook vergunningen van gemeenten en controles door gemeenten en de brandweer zijn niet voldoende.

De brancheorganisaties waren bezig om twee alternatieven voor de certificeringsvereisten van huisvesting voor seizoenarbeiders te ontwikkelen zowel in de cao Glastuinbouw als Open Teelten. „De alternatieven geven echter veel onzekerheid en meer administratieve lasten bij de werkgevers”, zegt Wim van den Boomen, portefeuillehouder Sociale Zaken van LTO Nederland. LTO Nederland is in gesprek met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om snel een oplossing te vinden die werkbaar is voor alle agrarische werkgevers die huisvesting bieden aan hun medewerkers voor de korte en lange termijn.

Buiten loonstrook om

Zolang er geen overeenstemming is, adviseert LTO Nederland de werkgevers die werknemers belonen met wettelijk minimumloon, om huisvestingskosten te factureren en te innen via (pin)betaling of automatische incasso buiten de loonstrook om.