Visie 2030 schetst toekomstbeeld glastuinbouw

Om in 2050 klimaatneutraal te kunnen zijn, zet de glastuinbouw de komende jaren in op verdere energiebesparing en het (flexibel) gebruik van duurzame energievormen. Daarnaast zal 40% van het areaal enkel nog elektriciteit als energievorm gebruiken. Dat toekomstbeeld schetst de ’Visie 2030 Glastuinbouw Energie en Klimaat’, opgesteld door CE Delft in opdracht van LTO Glaskracht Nederland en het ministerie van EZ.

De studie gaat er vanuit dat het de sector zal lukken de afspraken uit de Meerjarenafspraak Energietransitie Glastuinbouw 2014–2020 na te komen. Nieuwe kassen zijn dan vanaf 2020 energieneutraal en bestaande bedrijven verbruiken 50% minder aardgas vergeleken met 2011. In 2030 zal de sector daardoor al een forse stap hebben gemaakt richting het uiteindelijke doel om in 2050 klimaatneutraal te zijn.

Na 2030 zullen glastuinbouwbedrijven moeten doorgaan met zuinigere teeltwijzen, zuinigere kassen, hergebruik van warmte en inkoop van duurzame elektriciteit en warmte. Per regio zijn daarbij verschillende scenario’s mogelijk, zoals: aansluiting op een warmtenet, gebruik van aardwarmte of flexibele inzet van WKK.

’All electric’
Een deel van de tuinders zal alleen nog maar elektriciteit gaan gebruiken als energievorm (’all electric’). Zij kiezen voor gewassen met een lage warmtevraag, die beter bestand zijn tegen warmtewisselingen en minder ontvochtiging, CO2 en belichting nodig hebben. Sommige telers beginnen in dat kader aan zogeheten specialty’s: planten die stoffen bevatten die als grondstof kunnen dienen voor de chemische en farmaceutische industrie en een hoge financiële toegevoegde waarde kunnen hebben.