Beschermde soorten volgens Flora- en faunawet

Rijkswaterstaat heeft een boekje uitgebracht met een overzicht van de plant- en diersoorten die beschermd zijn volgens de Flora- en faunawet. Het gaat om soorten die aanwezig kunnen zijn in het natte en droge beheergebied van Rijkswaterstaat.

Rijkswaterstaat beschikt over een eigen gedragscode Flora- en faunawet. In de gedragscode is vastgelegd hoe Rijkswaterstaat bij beheer en onderhoud en kleinschalige ingrepen rekening houdt met de zorgplicht en de beschermde soorten.

Het gaat om maatregelen als werken buiten de kwetsbare periode (onder andere het broedseizoen), het beperken van verstoring door licht of geluid of het zorgen voor vervangende leefgebieden.

Het boekje is bedoeld voor Rijkswaterstaat-medewerkers die betrokken zijn bij de voorbereiding en aansturing van werkzaamheden, maar ook voor opdrachtnemers die werkzaamheden uitvoeren.

Door middel van een foto en een beschrijving per soort is het makkelijker beschermde soorten te herkennen en komt de Flora- en faunawet meer tot leven.

Download het boekje hier.