Ecologische achteruitgang bermen door bezuiniging maaibeheer

Natuur en Milieufederatie Groningen heeft de gemeente Groningen opgeroepen om de bezuinigingen op het maaibeheer van bermen nog eens tegen het licht te houden. Een aantal milieuorganisaties maakt zich zorgen over de ecologische achteruitgang in de bermen.

Namens Landschapsbeheer Groningen, Natuurmonumenten, IVN Groningen-Haren en KNNV afdeling Groningen heeft de Natuur en Milieufederatie Groningen de gemeente opgeroepen om naar mogelijkheden te zoeken om frequenter beheer van de bermen mogelijk te maken.

De bezuinigingen hebben geleid tot gedeeltelijke braaklegging van bermen en minder frequent maaibeheer, ook binnen de gebieden die vallen onder de Stedelijke Ecologische Hoofdstructuur.

Op 10 december vergaderde de commissie Verkeer en Beheer van de gemeente Groningen. De evaluatie van het ecologisch beheer van de gemeentelijke dienst Stadsbeheer en het sinds 2011 veranderde maaibeheer van gemeentelijke bermen stonden op de agenda.

Eindrapport
De effecten van dit maaibeheer zijn onderzocht door een ecologisch onderzoeks- en adviesbureau. In het eindrapport van dit onderzoek wordt een ecologische achteruitgang in deze bermen geconstateerd.

Er was al verwacht dat de ecologische waarde van de betreffende bermen achteruit zou gaan, maar de snelheid waarmee deze achteruitgang nu plaatsvindt is volgens de milieuorganisaties erg zorgelijk. Met de bezuiniging in het maaibeheer worden volgens hen veel investeringen uit het verleden tenietgedaan.